Naziv
Hindske jezične vježbe 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215673
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra.
 2. Glagol "znati" (आना, जानना)
 3. Glagoli željeti i trebati (चाहिए, चाहना), u pošti, u banci.
 4. Glagol “morati“ (पड़ना), svakodnevne obaveze.
 5. Glagol लगना (sviđati se, činiti se), opipi, mirisi, okusi.
 6. Daljnje uporabe glagola लगना.
 7. Glagol „moći“ (सकना,पाना), glagoli kretanja.
 8. Veznici i prilozi 1.
 9. Trajno sadašnje i prošlo vrijeme, opis slike, glagoli दिखाई देना, सुनाई देना, नजर आना.
 10. Povratno posvojne zamjenice अपना, अपने आप, खुद, स्वयम्.
 11. Buduće vrijeme. Novogodišnje odluke.
 12. Apsolutiv, prepričavanje događaja, filma, kratke priče.
 13. Glagol kao imenica.
 14. Denominativi 1.
 15. Ponavljanje gradiva, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će moći: opisati svoja znanja i vještine,
 2. izraziti nužnost, potrebu, sposobnost i želju,
 3. koristiti se višeznačenjskim glagolom लगना,
 4. opisati buduće događaje,
 5. koristi stečeni vokabular i usvojeno gramatičko gradivo za opisivanje svakodnevnih sadašnjih, prošlih i budućih događaja.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video prezentacija, korištenje power-pointa, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners.
 2. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb
 3. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
Dopunska literatura
 1. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
 2. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar