Naziv
Hindske jezične vježbe 5
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215675
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usavršavanje upotrebe od ranije poznatih i novih gramatičkih i sintaktičkih konstrukcija hindskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva usvojenoga tijekom prethodnog semestra.
 2. ईमानदारी का इनाम - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 3. Nesloženi konjuktiv. Kuhinjski recepti, začini, namirnice.
 4. Nesloženi prezumptiv. Kakvo će biti vrijeme?
 5. Tvorba priloga 1.
 6. Sinonimi i antonimi 1.
 7. देश के त्यौहार - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija,
 8. Usvajanje novoga vokabulara vezanog uz blagdane i proslave. Denominativi 3.
 9. Poslovice i frazemi 1.
 10. Pisanje životopisa.
 11. भारत की वेषभूषा - razgovor o odijevanju i ukrašavanju.
 12. बाजार का वर्णन - opis tržnice, zanimanja, poslovi.
 13. Upute, naredbe, savjeti - daljnje uporabe konjuktiva.
 14. अभिनेता से इंटेर्व्यू - slušanje s razumijevanjem, prepričavanje događaja u kratkoj priči ili filmu
 15. Ponavljanje semestralnog gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći: koristiti stečeni leksik za razgovor o najvažnijim praznicima i proslavama,
 2. koristiti stečeni leksik za razgovor o čovjekovoj vanjštini, odijevanju, položaju tijela,
 3. koristiti stečeni leksik za razgovor o događajima u filmu ili kratkoj priči,
 4. koristiti stečeni leksik za razgovor o prehrani i načinima pripreme hrane,
 5. primjeniti i povezati poznate gramatičke i sintaktičke konstrukcije u novim nastavnim cjelinama,
 6. sastaviti tekst srednje dužine o životu i postignućima pojedinca.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
 4. Jain, U.R. (1999.), Intermediate Hindi Reader, University of California at Berkley
 5. Jain, U.R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
Dopunska literatura
 1. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
 2. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 3. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar