Naziv
Hindske jezične vježbe 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215669
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. Nesloženi i složeni kondicional.
 3. Zabrane i dopuštenja. Permisivi (k.p. infinitiva + glagol देना).
 4. Kontinuativ (negotovi particip + glagol रहना).
 5. Konstrukcije s participima 1
 6. Prevođenje hindskoga teksta na hrvatski jezik.
 7. Tvorba imenica i pridjeva 1.
 8. Prepričavanje filma.
 9. Denominativi 4
 10. Determinativi.
 11. Prijevod kraćega teksta s hrvatskoga na hindski.
 12. Konstrukcije s participima 2.
 13. Tvorba imenica i pridjeva 2.
 14. Onomatopejski glagoli, uzvici.
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku,
 2. samostalno konstruirati zavisno-složene rečenice,
 3. ustanoviti sličnosti i razlike s uporabom glagolskih načina i vremena u hrvatskom jeziku,
 4. analizirati i potom sažeti zahtjevnije tekstove,
 5. samostalno prevesti s hindskog na hrvatski i s hrvatskog na hindski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnoga materijala, korištenje udžbenika, prezentacija u power-pointu i drugih materijala, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Ocjenjuje se cjelokupni rad i zalaganje studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, Rupert; Weightman, Simon (1989.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Hodder & Stoughton
 2. Smith, Caldwell R; Weightman, S. C. R. (1994.), Introductory Hindi Course. The North India Institute of Language Study Society
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Living Language
 4. Snell, Rupert; Weightman, Simon (2016.), Complete Hindi. John Murray Learning ([1989.] Teach Yourself Hindi. Hodder Education, pretisak: 1989, 2003, 2010, 2016).
 5. Jain, Usha (2005.), Advanced Hindi Grammar. University of California at Berkeley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar