Naziv
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
9
Šifra
215508
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
90
Govorne vježbe
30

Cilj
Omogućiti studentima da savladaju osnove ukrajinske gramatike te da uspostave osnovnu komunikaciju na ukrajinskom jeziku.
Sadržaj
 1. Jezične vježbe: Upoznavanje s pismom. Učenje azbuke, pisanje, vježbanje izgovora, upoznavanje s akcenatskim sustavom. Auditivne vježbe (slušanje i ponavljanje). Konverzacijska tema Upoznavanje. Rod i broj imenica. Čitanje i sastavljanje situacijskih dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja i pisanja, određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda. Elementarna gramatika: Rod i broj imenica. Određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda, tvorba množine imenica. Imenice pluralia tantum. Govorne vježbe: Upoznavanje s ukrajinskim književnim jezikom. Ukrajinska abeceda, podjela na samoglasnike i suglasnike, usvajanje izgovora fonema /г/ і /и/.
 2. Jezične vježbe: Kratki diktat. Konverzacijska tema Obraćanje. Vježbanje čitanja. Vokativ imenica. Sklanjanje imenica muškoga i ženskoga roda na -a te imenica ženskog roda na suglasnik. Sastavljanje dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja, sklanjanje imenica ženskoga roda te imenica muškoga roda na -a. Elementarna gramatika: Deklinacije imenica. Podjela imenica na četiri deklinacije te na tvrdu, meku i mješovitu grupu. Padeži u ukrajinskom jeziku. Sklanjanje imenica I. deklinacije (imenice muškog, ženskog i općeg roda na -a). Genitiv množine i vokativ. Promjene suglasnika u osnovi imenica ženskog roda u dativu i lokativu. Govorne vježbe: Uvježbavanje izgovora fonema /г/ і /и/ te usporedba ostalih ukrajinskih i hrvatskih glasova; naglasak u ukrajinskom jeziku; najčešća ukrajinska imena, glavni brojevi. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 3. Kratki diktat. Konverzacijska tema Moja obitelj. Glagoli. Prezent glagola (prva i druga konjugacija). Vježbe iz tvorbe prezenta. Promjene u osnovama glagola prve i druge konjugacije. Glagoli svršenoga i nesvršenoga vida. Tvorba budućeg vremena od glagola svršenoga vida. Vježbanje čitanja i prevođenja na hrvatski jezik. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba prezenta, prijevod rečenica na ukrajinski, služenje rječnicima, kratki sastav. Elementarna gramatika: Imenice III. deklinacije (imenice ženskog roda s nultim nastavkom te imenica maty). Genitiv množine. Osobitosti tvorbe instrumentala. Osobitosti podjele imenica II. deklinacije (imenice muškog roda s nultim nastavkom i nastavkom -o te imenice srednjeg roda s nastavcima -o, -e, -a) na tvrdu, meku i mješovitu grupu. Sklanjanje imenica II. deklinacije. Govorne vježbe: Izrazi uljudnosti, izrazi prilikom upoznavanja, uvježbavanje razgovora na temu Як справи?, uporaba osobnih zamjenica, glagol biti u prezentu, uporaba posvojnih zamjenica його і її. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 4. Jezične vježbe: Prepričavanje sastava. Konverzacijske teme Čovjek i Vanjski izgled. Ponavljanje gradiva iz gramatike. Sklanjanje imenica muškoga (s posebnom osvrtom na genitiv i lokativ jednine te genitiv množine) i srednjega roda. Opis slika. Odgovori na pitanja. Zadatak: kratki sastav, priprema dijaloga za rad u parovima, sklanjanje imenica muškoga i srednjega roda. Elementarna gramatika: Dubleti u II. deklinaciji imenica: genitiv jednine i množine, dativ jednine, lokativ jednine, vokativ. Promjene samoglasnika i suglasnika u osnovi imenica II. deklinacije. Sklanjanje imenica IV. deklinacije (imenice srednjega roda na -a koji u kosim padežima dobivaju sufikse -at-(-jat-), -en-). Govorne vježbe: Uvježbavanje pravilne uporabe imenica u genitivu jednine, tvorba ženskoga roda od imenica muškoga roda, nazivi zemalja na ukrajinskom jeziku, tvorba etnika, uvježbavanje korištenja izraza tipa розмовляти по-українськи / по-українському / українською мовою. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 5. Jezične vježbe: Kratka provjera znanja. Konverzacijska tema Moda. Odjeća i obuća. Boje. Rad na složenijim tekstovima iz navedene teme. Sklanjanje i stupnjevanje pridjeva. Čitanje. Vježbe s pridjevima. Zadatak: sklanjanje pridjeva, pisanje sastava. Elementarna gramatika: Ponavljanje sklanjanja imenica. Govorne vježbe: Genitiv jednine imenica i zamjenica, prošlo, sadašnje i buduće vrijeme glagola biti, lokativ jednine imenica, glasovne promjene (prva i druga palatalizacija), pravilna uporaba veznika і, й, та te prijedloga у/в. Leksik: obitelj i rodbinski odnosi, tvorba patronima. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 6. Jezične vježbe: Diktat. Konverzacijska tema Moj dom. Ponavljanje sklanjanja imenica. Ponavljanje prezenta glagola. Upotreba prijedloga s padežima. Čitanje i prijevod jednostavnog teksta iz navedene teme. Rad na složenijem tekstu. Postavljanje pitanja. Sastavljanje dijaloga. Prepričavanje prema slici. Zadatak: prijevod prijedložnih konstrukcija, sastavljanje rečenica s određenim prijedlozima, sastavljanje opisa vlastitoga doma. Elementarna gramatika: Pismena provjera znanja iz prethodno savladanog gradiva. Govorne vježbe: Imenice u lokativu jednine, mjesni prilozi, pravilna uporaba vokativa, razgovor i usvajanje leksika na temu zanimanja. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 7. Jezične vježbe: Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Konverzacijska tema Godišnja doba. Mjeseci. Dani u tjednu. Perfekt, pluskvamperfekt, kondicional. Vježbe iz čitanja i prevođenja. Vježbe uz tekst. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba perfekta i pluskvamperfekta, pisanje sastava i priprema za prepričavanje. Elementarna gramatika: Glagoli u ukrajinskom jeziku. Glagolska vremena i načini. Glagolske osnove. Podjela na dvije konjugacije. Vid glagola. Tvorba prezenta glagola nesvršenog i futura glagola svršenog vida. Promjena suglasnika u osnovama glagola I. i II. konjugacije. Govorne vježbe: Konjugacija glagola, sadašnje vrijeme glagola любити, могти, вміти, дивитися; uvježbavanje konstrukcije любити, могти, вміти + infinitiv, pravilna uporaba imenica u akuzativu, red riječi u jednostavnoj rečenici. Leksik: slobodno vrijeme, hobi, glazba, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 8. Jezične vježbe: Konverzacijska tema Akademska godina. Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Redni brojevi. Povratni glagoli. Ponavljanje iz zadatka. Sastavljanje poliloga. Vježbe s umetanjem neophodnog glagolskog oblika. Prijevod rečenica na ukrajinski jezik. Zadatak: vježbe iz deklinacije rednih brojeva, konjugacija povratnih glagola, priprema dijaloga za rad u parovima. Elementarna gramatika: Dva oblika futura glagola nesvršenog vida. Imperativ. Perfekt i pluskvamperfekt glagola. Kondicional. Ponavljanje glagolskih oblika. Govorne vježbe: Slaganje imenice muškoga, ženskoga i srednjeg roda s pridjevom u nominativu jednine i množine, pravilna uporaba padeža pri potvrdnim i negirajućim odgovorima. Leksik: osnovne boje, voće i povrće, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 9. Jezične vježbe: Konverzacijska tema U knjižnici. Lične zamjenice (promjene u osnovi ličnih zamjenica u kosim padežima). Vježbe iz deklinacije ličnih zamjenica. Sastavljanje rečenica sa zamjenicama. Zamjena imenica ličnim zamjenicama. Zadatak: deklinacije ličnih zamjenica, prepričavanje teksta. Elementarna gramatika: Pridjevi. Sklanjanje pridjeva. Stupnjevanje pridjeva. Sklanjanje glavnih brojeva odyn, dva, obydva te brojeva od 5 do 10. Govorne vježbe: Slaganje imenica s pridjevima, sadašnje vrijeme glagola варити, пити, їсти, pravilna uporaba glagola їсти u prošlom vremenu, sklanjanje pridjeva muškoga, ženskoga i srednjeg roda. Leksik: hrana i piće, upoznavanje s najpoznatijim ukrajinskim jelima, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 10. Jezične vježbe: Provjera znanja. Konverzacijska tema Grad (nazivi dijelova grada, gradski prijevoz).Glagoli kretanja. Imperativ. Promjene suglasnika u osnovi glagola kod tvorbe imperativa. Čitanje i sastavljanje dijaloga. Zadatak: pisanje kratkog sastava i njegovo prepričavanje, tvorba imperativa od ponuđenih glagola, oblikovanje zahtjevnih rečenica. Elementarna gramatika: Sklanjanje glavnih brojeva od 11 do 19 i od 20 do 100.Sklanjanje brojeva 40, 90, 100. Sklanjanje sastavljenih brojeva drugi dio kojih je sto. Sklanjanje složenih brojeva. Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Sklanjanje rednih brojeva. Slaganje imenica s brojevima. Govorne vježbe: Instrumental imenica jednine i množine muškoga, ženskog i srednjeg roda. Uvježbavanje pravilne uporabe nastavka kod tvrde, meke imiješanegrupe imenica. Leksik: posuđe i dnevni obroci. Razgovor na navedenu temu, ponavljanje ranije usvojenih konstrukcija. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 11. Jezične vježbe: Diktat. Konverzacijska tema Ukrajinski običaji i tradicije. Zimski blagdani.Futur glagola nesvršenoga vida. Prebacivanje rečenica iz prezenta u futur. Neodređene zamjenice. Rad na složenijim tekstovima. Zadatak: tvorba futura određene skupine glagola, sastavljanje rečenica i ispravna upotreba neodređenih zamjenica u rečenicama, prepričavanje teksta, odgovori na pitanja, sastav. Elementarna gramatika: Pismena provjera znanja iz sklanjanja brojeva. Govorne vježbe: Nominativ množine imenica muškoga, ženskoga i srednjeg roda, imperativ glagola. Leksik: naručivanje jela i pića u restoranu i baru, korištenje jelovnikom. Izrazi uljudnosti prilikom narudžbe. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 12. Jezične vježbe: Prepričavanje sastava. Konverzacijska tema Radni dan.Uvježbavanje gramatike (jednina i množina imenica, deklinacije imenica). Zadatak: sklanjanje i stupnjevanje pridjeva, upotreba i deklinacija ličnih zamjenica. Elementarna gramatika: Sklanjanje ličnih zamjenica ja, ty, my, vy i povratne zamjenice sebe. Sklanjanje ličnih zamjenica vin, vona, vono, vony. Sklanjanje pridjevskih zamjenica mij, tvij, svij, naš, vaš, jihnij. Sklanjanje zamjenica toj, cej, jakyj, čyj, kotryj, ves’. Govorne vježbe: Uvježbavanje pravilne uporabe imenica u genitivu množine i lokativu jednine, tvorba i pravilna uporaba odnosnih pridjeva, slaganje brojeva s imenicom, brojevi do tisuću. Leksik: kupovina u trgovini, osnovni izrazi prilikom kupovine. Ukrajinska grivnja i kopijka. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 13. Jezične vježbe: Ponavljanje. Kratki diktat. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih vremena. Elementarna gramatika: Prilozi. Prijedlozi i njihova upotreba s padežima. Govorne vježbe: Uvježbavanje tvorbe glagola u perfektu, tvorba deminutiva kod imenica i pridjeva. Uvježbavanje pravilne uporabe brojeva uz imenice. Leksik: kupovina na tržnici. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 14. Jezične vježbe: Ponavljanje. Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih načina, upotreba neodređenih zamjenica. Elementarna gramatika: Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra kroz vježbe. Priprema za ispit. Govorne vježbe: Povratni glagoli, svršeni i nesvršeni oblik glagola, uvježbavanje tvorbe budećeg vremena, glagoli kretanja: їхати, їздити, ходити, йти. Uvježbavanje korištenje rečenica s konstrukcijama знаєш яка…, знаєш, що… Leksik: škola, fakultet, putovanja. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 15. Jezične vježbe: Ponavljanje i kolokvij. Elementarna gramatika: Kolokvij. Govorne vježbe: Ponavljanje nastavnog sadržaja usvojenog tijekom semestra. Priprema studenata za ispit.

Ishodi učenja
 1. splanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ukrajinskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. samostalno prevesti s ukrajinskog na hrvatski i s hrvatskog na ukrajinski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Komunikacijska metoda
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kyj pravopys v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.
 2. Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 3. Zajčenko, N.F., Vorobjova, S.A. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dl’a inozemciv: usne movlenn’a. – Kyjiv.
 4. Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 2. Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.
 3. Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar