Naziv
Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
215599
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Segmenti kolegija namijenjeni su stjecanju parametara književne analize, interdisciplinarne analize, tumačnju pojava nacionalne i svjetske književnosti te odabiru odgovarajućega područja za samostalan rad.

Sadržaj
 1. konstitucija kolegija
 2. poetika klasicizma
 3. književne vrste
 4. teorija klasicističke komedije
 5. Moliere
 6. Moliereove komedije u kontekstu francuske klasicističke komedije
 7. tradicija i klasicistička praksa kazališnih oblika
 8. društvena uloga komedije u XVII. i XVIII. stoljeću
 9. tematologija
 10. frančezarije
 11. F. K. Frankopan
 12. dubrovačke preradbe
 13. Moliere kao kulturni simbol
 14. Moliere u suvremenosti
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 3. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 4. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 5. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 6. samostalno isplanirati i provesti istraživanje te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
interaktivno + ex cathedra + audiovizualno
Metode ocjenjivanja
pisano i usmeno

Obavezna literatura
 1. Mirko Deanović: Dubrovačke preradbe Molièreovih komedija, knjiga prva, Stari pisci hrvatski, knjiga 36, Zagreb, JAZU, 1972. – Predgovor, str. 5–30.
 2. Ivo Hergešić: Shakespeare – Molière – Goethe, Zora, Zagreb 1957. – Molière
 3. Cvijeta Pavlović: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012., str. 9–41, 52–83, 93–98, 115–116, 253–272.
 4. Nicolas Boileau: Pjesničko umijeće, Logos, Split 1982.; Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura
 1. Aristotel: O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 2. Kvint Horacije Flak: Satire i epistule, Matica Zagreb 1958.; Nova stvarnost, Zagreb, 1998.
 3. Lada Čale Feldman: Žene pametne, “Književna smotra”, god. L/ 2018, br. 187 (1), str. 5–22.
 4. Luc Orešković: Luj XIV. i Hrvati: neostvareni savez, Dom i svijet, Zagreb, 2000.
 5. Cvijeta Pavlović: Postmodernistički klasicizam u „Hidrocentrali u Suhom dolu“, u: Prvi Brešanov svibanj. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana, ur. Miranda Levanat-Peričić, Ana Gospić Županović, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 35–53.
 6. Dani hvarskoga kazališta: igra i svečanost u hrvatskoj književnosti i kazalištu, knj. 31, Književni krug Split, 2005. – Cvijeta Pavlović: Molièreove svečanosti à la ragusaine, str. 62–75.
 7. Lada Čale Feldman: Neuki nauk, višak i manjak: o dubrovačkim preradbama 'Škole za žene' i njezine 'Kritike', «Croatica», Vol. 41, 2018., br. 61, str. 295–307. = Lada Čale Feldman: Onkraj pozornice, Disput, Zagreb, 2019., str. 243–254.
 8. Erich Auerbach: Mimeza, Hena com, Zagreb, 2004. – Licemjer, str. 345–378.
 9. Sabine Chaouche: L'Art du comédien. Déclamation et jeu scénique en France à l'âge classique, Éditions Honoré Champion, 2001.
 10. Roxanne Decker Lalande: Intruders in the Play World, Dynamics of Gender in Molière's Comedies, Fairleigh Dickinson University Press, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar