Naziv
Mletačka Republika: imperijalna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124441
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s recentnim spoznajama iz povijesnih istraživanja mletačke imperijalne baštine. Razvijanje sposobnosti znanstvenopovijesnog promišljanja i razumijevanja temeljnih problema hrvatske povijesti ranog novog vijeka (fenomeni, strukture, procesi) uklopljenih u šire kontekste regionalne (mediteranske/balkanske) povijesti s težištem na imperijalnom nasljeđu Mletačke Republike.
Sadržaj
 1. Povijest svakodenivce
 2. Osobitosti mletačkog nasljeđa: anagrafi, katastri, kartografija, tiskarstvo.
 3. Zaključna razmatranja
 4. Uvodno predavanje: temeljni problemi mletačkog ranonovovjekovlja i pristupi mletačkom povijesnom nasljeđu
 5. Civiltá venezaina: urbana i martitimna kultura Venecije u euromediteranskom kontekstu.
 6. Teritorij i stanovništvo I.: metropola.
 7. Teritorij i stanovništvo II.: kopneno zaleđe i prekomorski posjedi.
 8. Mletački državno-pravni poredak: „grad-država“ i statutarno pravo
 9. Mletačke imperijalne ambicije i diplomacija: „talasokracija“ u istočnom Sredozemlju i „kontinentalna politika“ na Apeninskom i Balkanskom poluotoku.
 10. Venecija između Istoka i Zapada: odnosi sa Osmanlijama, Habsburgovcima i rimskim papama.
 11. Mletačka vojno-pomorska sila: vojska, flota i fortifikacije
 12. Društva na mletačkim područjima
 13. Sjaj i propadanje: mletačko gospodarstvo od 16. do 18. stoljeća
 14. Vjerska povijest i religijska kultura: interkonfesionalni odnosi u prekomorskim posjedima.
 15. Interkulturalizam i „mletački Comonwealth“: dodiri i prožimanja

Ishodi učenja
 1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
 2. napisati esejistički rad o pojedinim povijesnim razdobljima,
 3. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
 4. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme,
 5. interpretirati pojedine povijesne izvore,
 6. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.
Metode podučavanja
Problemska predavanja, seminarski rad, upoznavanje s osnovnim pravilima pisanja i kritike stručnog i znanstvenog članka (seminarskog rada), power-point prezentacije, rad na objavljenim i neobjavljenim izvorima, izrada problemskih bibliografija.
Metode ocjenjivanja
Predviđen je pismeni ispit u formi testa znanja. konačna ocjena temeljit će se na ocjeni pojedinačnih doprinosa u nastavi (60%) i na ocjeni iz testa znanja (40%).

Obavezna literatura
 1. Braudel, Fernand. Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. Svezak II., Antibarbarus, Zagreb, 1998., 15.-117.; Diehl, Charles. Mletačka Republika. Zagreb, 2005., 103-183.; Lane, Frederic C. Povijest Mletačke Republike. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007., 303.-360., 417-485.; Roksandić, Drago. „Dio I. Predmet, pristupi, metode.“ u: Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500.-1800. Barbat, 2003., 1-50.
Dopunska literatura
 1. Bek, Kristijan. Istorija Venecije. Plato-XX. vek, Beograd, 1998.; Bertoša, Miroslav. Izazovi povijesnog zanata. Lokalna povijest i sveopći modeli. Antibarbarus, Zagreb, 2002.; Bertoša, Miroslav. Istra, Jadran, Sredozemlje. Identiteti i imaginariji. Feljtoni, elzeviri, kolumne. Durieux, Zagreb, 2003.; Bracewell, Catherine Wendy. Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rad na Jadranu u šesnaestom stoljeću. Barbat, Zagreb, 1997.; Braudel, Fernand. Vrijeme svijeta. Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. August Cesarec, Zagreb, 1992., 130.-154.; Braudel, Fernand. Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. sv. I-II., Zagreb, 1997-1998.; Cozzi, Gaetano. – Knapton, Michael, Scarabello, Giovanni. Povijest Venecije. Svezak II. Antibarbarus, Zagreb, 2007.; Čoralić, Lovorka. U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima. Golden marketing, Zagreb, 2001.; Čoralić, Lovorka. Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Povijest mletačke republike. Samobor, 2004.; Mayhew, Tea. Dalmatia between Ottoman and Venetian Rule. Contado di Zara 1645.-1718. Viella, Roma, 2008.; Ivetić, Egidio. – Roksandić, Drago. (ed.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the „Other“ on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500-1800. Paodva, 2007.; Lowry, Martin. Svijet Aldusa Manutiusa. Poduzetništvo i učenjaštvo u renesansnoj Veneciji. Antibarbarus, Zagreb, 2004.; Matvejević, Predrag. Mediteranski brevijar. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1987.; Proccaci, Giuliano. Povijest Talijana. Zagreb, 1996., 65.-181.; Raspudić, Nino. Jadranski (polu)orijentalizam. Prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Naklada Jurčić, Zagreb, 2010.; Stanojević, Gligor. Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI.-XVIII. vijeka. Beograd, 1970. (ćir.); Tarpley, Webster G. Protiv oligarhije. Venecija i Britanci: eseji i predavanja 1981.-1996. Eneagram, Zagreb, 2007.; Wolff, Larry. Venice and the Slavs. The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment. Stanford University Press, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar