Naziv
Neeksperimentalna psihologijska metodologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
215558
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Studenti će upoznati metode psihologije, a koje nisu eksperimentalne. Moći će analizirati i usporediti različite istraživačke nacrte. Razvit će kritičan pristup u izboru metode, te će moći uspostaviti vezu između istraživačkih metoda i praktičnog rada psihologa. Studenti će ovladat glavnim tehnikama prikupljanja i analize kvalitativnih podataka. Moći će izabrati odgovarajuću kvalitativnu tehniku u istraživanjima.
Sadržaj
 1. Načini spoznavanja i paradigma procesa istraživanja. Višestruke operacionalizacije.
 2. Izvori ugrožavanja unutarnje valjanosti u neeksperimentalnim pristupima. Postupci smanjivanja nevaljanosti. Ugrožavanje vanjske valjanosti.
 3. Neeksperimentalni nacrti koji ne omogućuju i koji omogućuju uzročno-posljedično zaključivanje. Kvazieksperimentalni pristup i istraživački nacrti.
 4. Korelacijski pristup i zaključivanje.
 5. Kauzalno-komparativni nacrt.
 6. Metoda ankete. Načini prikupljanja anketnih podataka. Problem uskraćivanja odgovora i manjkavih podataka. Kontrola prikupljanja podataka pri anketiranju.
 7. Izrada ankete i anketnog upitnika.
 8. Probabilističko i neprobabilističko uzorkovanje.
 9. Kvalitativni istraživački pristup. Osobine kvalitativnih istraživanja i usporedbe s kvantitativnim pristupom.
 10. Koraci u kvalitativnom istraživanju i izrada nacrta kvalitativnog istraživanja.
 11. Vrste kvalitativnih istraživanja.
 12. Uzorci u kvalitativnim istraživanjima.
 13. Istraživački intervju i vrste intervjua. Postavljanje pitanja u intervjuu. Ponašanje intervjuera.
 14. Fokusna grupa kao forma grupnog intervjua. Izrada vodiča za razgovor u fokusnoj grupi. Regrutiranje i motiviranje sudionika. Uloga i zadaci moderatora.
 15. Obrada kvalitativnih podataka.

Ishodi učenja
 1. Opisati metode istraživanja u psihologiji, a koje nisu eksperimentalne.
 2. Analizirati i usporediti različite neeksperimentalne istraživačke nacrte.
 3. Analizirati djelovanje izvora ugrožavanja unutarnje i vanjske valjanosti u istraživanju i primijeniti odgovarajuće postupke kako bi ih smanjili ili izbjegli.
 4. Izraditi anketni upitnik i provesti malo anketno istraživanje.
 5. Primijeniti glavne tehnike prikupljanja i analize kvalitativnih podataka.
 6. Kritički vrednovati i odabrati kvalitativni istraživački nacrt i odgovarajuću metodu kvalitativnog istraživanja.
 7. Izraditi kvazieksperimentalni istraživački nacrt primjeren cilju istraživanja.
 8. Pripremiti i moderirati razgovor u fokusnoj grupi.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja.
Grupne rasprave i interakcija sa studentima.
Seminari.
Vježbe.
Individualni i grupni domaći uratci.
Individualne i grupne prezentacije.
Suradničko učenje.
Metode ocjenjivanja
pismeni kolokviji
ocjene iz individualnih i grupnih domaćih uradaka
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap.
 2. Ajduković, D. (2008). Odgovornost istraživača i valjanost kvalitativne metodologije. U: N. Koller-Trbović i A. Žižak (ur.) Kvalitativni pristup u društvenim znanostima (str.39-53). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 3. Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. Sage.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar