Naziv
Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
215601
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Moramo li književnu historiografiju svoditi na kataloge pisaca i djela ili povijest književnosti možemo osmisliti i „bez imena“? Postoji li povijest književnosti koja vodi računa od specifičnoj prirodi njezina predmeta istraživanja? Preispitujući uvriježene periodizacijske sheme na kolegiju ćemo istražiti različite pristupe i razdiobe te ponuditi uvid u ključne prijepore suvremene teorije književne historiografije.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Povijest književnosti u povijesnoj perspektivi
 3. Mit, povijest, književnost
 4. Usmena i pisana književnost
 5. Poezija i filozofija: Mimesis
 6. Homerov i starozavjetni stil
 7. Apolon, Dioniz, Dedal
 8. Srednjovjekovna i moderna književnost
 9. Sokratovski stil: Rabelais
 10. Azijanizam i aticizam
 11. Mimesis i phantasia: Apulej i Cervantes
 12. Klasična i maniristička književnost: Góngora, Marino, Shakespeare
 13. Rasprava starih i modernih: Corneille i Racine
 14. Zaključna diskusija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti od antike do prosvjetiteljstva, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. Analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju i vrsti
 3. Primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji pojedinih književnih djela
 4. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanje i seminar
Diskusije, izlaganja na satu
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Platon (2007) Fedar, preveo Franjo Petračić, Zagreb: Naklada Jurčić (ulomci: XXXIV-LXIII)
 3. Homer (2003) Odiseja, preveo Tomo Maretić, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske (ulomak: XIX. pjevanje)
 4. Le Goff, Jacques (2015) „Srednji vijek postaje mračno doba“, u: Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja, Zagreb: Tim press, str.63-78.
 5. Rabelais, François (2004) Gargantua i Pantagruel, preveo Mate Maras, Zagreb: Matica hrvatska (ulomci: Piščev proslov, XXXII. poglavlje druge knjige, VI-VIII. poglavlje četvrte knjige)
 6. Apulej (1969) Zlatni magarac, Zagreb: Stvarnost (ulomci: II. i III. knjiga)
 7. Cervantes y Saavedra, Miguel de. (2004) Bistri vitez Don Quijote od Manche prev. Iso Velikanović i Josip Tabak Zagreb: Globus media. (ulomci: X. poglavlje druge knjige)
 8. Kravar, Zoran (1988) “Književnost 17. stoljeća i pojam ‘barok’”, u: Književni barok, prir. Ž. Benčić & D. Fališevac, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb.
 9. Racine, Jean. Fedra. prev. Vladimir Gerić. Zagreb: Hena Com , 1999.
 10. Swift, Jonathan (2009) „Priča o bačvi“, u: Satirički spisi, prevele Jagoda Splivalo-Rusan i Giga Gračan, Zagreb: Matica hrvatska, (ulomci: Odjeljak I.- VII.)
Dopunska literatura
 1. Le Goff, Jacques (2015) „Stare periodizacije“, u: Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja, Zagreb: Tim press, str. 13-19.
 2. Solar (1998) „Riječ i pojam 'mit'. Prepoznavanje mitova. Dijakronija i sinkronija, tumačenje i objašnjavanje mitova“, u: Edipova braća i sinovi, Zagreb: Naprijed, str. 7- 20.
 3. Havelock Eric A. (2003) „Posebna teorija grčke usmenosti“, u: Muza uči pisati: Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas, Zagreb: AGM, str. 93-111.
 4. Havelock Eric A. (2003) „Posebna teorija grčke pismenosti“, u: Muza uči pisati: Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas, Zagreb: AGM, str. 113-131.
 5. Auerbach, Erich (2004) „Odisejev ožiljak“, u: Mimeza, Zagreb: Hena com, str. 17-37. „Fortunata“ 38-60.
 6. Hocke, Gustav René ( 1984) „Dedal i Dioniz“ u: Manirizam u književnosti, Zagreb: Cekade, str. 176- 183.
 7. Auerbach, Erich (2004) „„Svijet u Pantagruelovim ustima“, u: Mimeza, Zagreb: Hena com, str. 250-269.
 8. Auerbach, Erich (2004) „Začarana Dulcinea“ , u: Mimeza, Zagreb: Hena com, str. 320-344.
 9. Todorov, Tzvetan (2015) „Program“, u: Duh prosvjetiteljstva, prevela Gordana V. Popović, Zagreb: Tim press, str. 9- 23.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar