Naziv
Organizacija znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
215505
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Upoznati studente s osnovama područja organizacije znanja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Ishodi učenja. Obveze studenata.
 2. Organizacija zabilježenog znanja - povijesni pregled.
 3. Što je dokument? Uvod u sadržajnu obradu. Standardi deskriptivne i sadržajne obrade. Prirodni i kontrolirani rječnici.
 4. Metapodaci
 5. Organizacija i prezentacija znanja u mrežnom okruženju: suradnički informacijski sustavi, folksonomije i društveno označivanje.
 6. 1. KOLOKVIJ
 7. Organizacija pojmova: popisi pojmova, rječnici stop riječi, kontrolirani rječnici, šifrarnici, glosari, terminološke baze, sinonimni prstenovi.
 8. Organizacija koncepata: klasifikacije i kategorizacije
 9. Organizacija koncepata: tezaurusi i semantičke mreže.
 10. WordNet, MultiWordNet
 11. ConceptNet
 12. Organizacija koncepata: ontologije (SUMO/MILO ontologija)
 13. GeoWordNet.
 14. Nerounske mreže u organizaciji znanja.
 15. 2. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. Objasniti temeljna polazišta i probleme sustava za organizaciju znanja: opisati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja
 2. Identificirati i opisati epistemološke osnove organizacije znanja: nabrojati i razlikovati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja
 3. Objasniti ulogu metapodataka u organizaciji znanja: razlikovati metapodatkovne sustave i sheme prema informacijskim institucijama i sustavima, objasniti najmanje 2 metapodatkovna standarda
 4. Identificirati i objasniti sustave za organizaciju znanja u mrežnom okruženju: navesti povijesni razvoj, identificirati različite vrste metapodataka, dati primjer organizacije znanja temeljen na metapodacima
 5. Identificirati osnovne tipove sustava za organizaciju znanja : razlikovati i objasniti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja (popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi) te objasniti osnovne prednosti i nedostatke korištenja prirodnog i kontroliranog jezika u sustavima za organizaciju znanja
 6. Objasniti razliku između općih sustava za organizaciju znanja i sustava ovisnih o domeni: usporedbom pojmova, koncepata i značenjskih klasa objasniti razliku između sustava
 7. Definirati osnovne principe i funkcije organizacije i prezentacije znanja: objasniti i razlikovati strukture poput taksonomija, ontologija, tezaurusa
 8. Identificirati ključne probleme organizacije znanja u mrežnom okruženju: opisati probleme i raspraviti nove pristupe organizaciji znanja u mrežnom okruženju, objasniti mape znanja i ontologije
 9. Objasniti fenomen društvenog označivanja: definirati, navesti prednosti i mane korištenja folksonomija i fenomena društvenog označivanja u organizaciji znanja
 10. Identificirati i objasniti informacijske potrebe korisnika: objasniti modele informacijskog ponašanja korisnika, objasniti pojmove vezane uz pronalaženja informacija (pretraživanje, pregledavanje, slučajno pronalaženje)
 11. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 12. Prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 13. Interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, kolokviji

Obavezna literatura
 1. Rowley, Jennifer E. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information / Jennifer Rowley and Richard Hartley. - 4 izd. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2008
 2. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. Bibliotečna klasifikacija kao pomagalo u organizaciji znanja // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004. Str. 10-33.
 3. Tuđman, M.: Obavijest i znanje. S rječnikom osnovnih pojmova, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. (1., 2., 4. poglavlje)
 4. Lambe, Patrick. Organising knowledge : taxonomies, knowledge and organisational effectiveness / Patrick Lambe. - Oxford : Chandos Publishing, 2007
 5. Haynes, David. Metadata for information management and retrieval / David Haynes. - London : Facet publishing, 2004
 6. Alemu, Getaneh. Stevens, Brett. An Emergent Theory of Digital Library metadata: enrich then filter. Elsevier, 2015.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar