Naziv
Osnove upravljanja informacijskim institucijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
215521
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima upravljanja informacijskim institucijama
Sadržaj
 1. Informacijske institucije
 2. Uvod u upravljanje
 3. Interpersonalne vještine
 4. Organizacijska kultura / Organizacija rada
 5. Timski rad i koordiniranje
 6. Planiranje
 7. Ljudski resursi
 8. Komunikacija
 9. Vođenje / delegiranje
 10. Motivacija
 11. Promjene / Upravljanje u kriznim situacijama
 12. Vrednovanje
 13. Promocija
 14. Pregovaranje
 15. Prikupljanje sredstava

Ishodi učenja
 1. Definirati potrebu za upravljanjem u informacijskim institucijama
 2. Identificirati uloge, znanja i vještine potrebne za upravljanje informacijskim institucijama
 3. Prepoznati unutrašnje i vanjske faktore koji utječu na rad informacijske institucije
 4. Nabrojati potencijale (resurse) nužne za rad informacijske institucije
 5. Nabrojati načine komuniciranja informacijske institucije
 6. Nabrojati načine pribavljanja financijskih potencijala (resursa)
 7. Identificirati i odabrati načine grupnog rada
 8. Prepoznati, opisati i povezati informacijske službe, sustave i usluge
 9. Prikazati funkcioniranje informacijskih institucija
 10. Demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 11. Prepoznati i opisati informacijske službe, sustave i usluge
 12. Razumjeti i opisati funkcioniranje informacijskih institucija
 13. Demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 14. Opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
Metode podučavanja
Predavanja, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Ispit 100% (Ispit je moguće položiti putem 2 kolokvija tijekom semestra ili pismenim ispitom na kraju semestra.)

Obavezna literatura
 1. Pavičić, Jurica ; Alfirević, Nikša ; Aleksić, Ljiljana. Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb : Masmedia, 2006
 2. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta. Menadžment : teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj. Zagreb : Masmedia, 2004.
 3. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Pološki Vokić, Nina. Temelji menadžmenta. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 4. Ozretić-Došen, Đ. Osnove marketinga usluga. Zagreb : Mikrorad, 2002.
 5. Potter, Ned. The library marketing toolkit. London: Facet publishing, 2012.
Dopunska literatura
 1. Sikavica, Pere; Bahtijarević-Šiber, Fikreta; Pološki Vokić, Nina. Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi. Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 2. Tuškan Mihočić, Gorana. Mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnoj knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 54, 4(2011), 211-224
 3. Measuring Quality: Performance Measurement in Libraries. München: K.G.Saur, 2007.
 4. Balog, Antal. Poslovanje knjižnice u zadaći prikupljanja sredstava. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 53, 3/4(2010), 42-65.
 5. Radalj, Miro. Važnost prikupljanja sredstava (fundraising) za djelovanje neprofitnih organizacija. // Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, 55, 2(2020)., 296-311
 6. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna. Položaj knjižnice u umreženom društvu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 53, 3/4(2010), 25-41.
 7. Vrana, Radovan, Kovačević, Jasna, Percepcija korisnika o knjižnici i knjižničnim uslugama kao temelj poslovne strategije knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56, 3(2013), 23-46.
 8. Katavić, Ivana, Vrana, Radovan. Strateški planovi hrvatskih i inozemnih narodnih knjižnica: sličnosti i razlike. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 61, 1(2018), 287-320.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar