Naziv
Osnovna gramatika bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
215565
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi s bugarskim jezikom.
Sadržaj
 1. fonetika i fonologija, govorni proces, izgovorni organi ili artikulatori, segmentne (fonemi i alofoni) i suprasegmentne (naglasak i intonacija) jedinice
 2. vokali i konsonanti, hrvatski i bugarski vokali, redukcija vokala u bugarskom jeziku
 3. hrvatski i bugarski konsonanti, podjela prema načinu oblikovanja, podjela prema mjestu oblikovanja
 4. fonem, alofon (pozicijski, fakultativni), minimalni parovi, razlikovna obilježja fonema
 5. 1. kolokvij
 6. glasovne promjene (asimilacija, 1. palatalizacija, 2. palatalizacija)
 7. glasovne promjene (jotacija, prijeglas jata)
 8. glasovne promjene, udvajanje suglasnika
 9. naglasak i naglasne promjene u bugarskom jeziku
 10. 2. kolokvij
 11. uvod u morfologiju, osnovni pojmovi
 12. vrste riječi i problemi njihova određivanja
 13. obilježja morfološkog sustava bugarskog jezika (analitizam)
 14. 3. kolokvij
 15. sinteza

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne pojmove iz fonologije i morfonologije.
 2. Usporediti fonološke sustave bugarskog i hrvatskoj jezika.
 3. Identificirati glasovne promjene u bugarskom jeziku.
 4. Razlikovati realizaciju glasovnih promjena u govoru i pismu.
 5. Identificirati glasovne promjene u bugarskom jeziku.
 6. Razlikovati realizaciju glasovnih promjena u govoru i pismu.
 7. Razumjeti načela fonološkog i morfološkog pravopisa u kontekstu glasovnih promjena.
 8. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 9. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 10. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, rješavanje zadataka, analiza teksta
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.: ИК “Петър Берон”, София. (odabrana poglavlja)
 2. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив.