Naziv
Osnovna gramatika bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
215543
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi s bugarskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. Gramatičke kategorije imenica: rod, broj i određenost (determinacija).
 2. Kategorija brojivosti imenica (brojna forma). Kategorija određenosti i vrste članova.
 3. Gramatičke kategorije glagola. Vid glagola u bugarskom jeziku.
 4. Sustav glagolskih vremena u bugarskom i hrvatskom jeziku.
 5. 1. kolokvij
 6. Gramatičke kategorije pridjeva, vrste pridjeva.
 7. Stupnjevanje pridjeva. Kategorija određenosti pridjeva.
 8. Gramatičke kategorije zamjenica, vrste zamjenica.
 9. Promjenjive i nepromjenjive zamjenice.
 10. 2. kolokvij
 11. Prijedlozi u bugarskom jeziku. Jednostavni i složeni prijedlozi. Funkcija prijedloga.
 12. Prilozi, njihova obilježja i semantički opis.
 13. Ostale nepromjenjive riječi (čestice, uzvici) i njihov gramatički opis.
 14. Uvod u sintaksu. Osnovni pojmovi. Paradigmatski i sintagmatski odnosi u rečenici.
 15. 3. kolokvij

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja bugarskog i hrvatskog jezika na morfološkoj i sintaktičkoj razini
 2. prepoznati i objasniti gramatičke kategorije bugarskog i hrvatskog jezika
 3. primijeniti stečena znanja u analizi jednostavnijih tekstova na gramatičkoj razini
 4. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike između bugarskog i hrvatskog jezika na gramatičkoj razini
 5. primijeniti naučena teorijska znanja u samostalnim kontrastivnim analizama odabranih gramatičkih kategorija u bugarskom i hrvatskom jeziku
 6. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 7. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 8. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, kraći seminarski zadaci.
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.ИК “Петър Берон”, София. (odabrana poglavlja)
 2. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив