Naziv
Osnovna gramatika makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
215566
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Svladavanje fonetsko-fonoloških i morfoloških osobitosti makedonskog jezika
Sadržaj
 1. Podjela glasova; podjela suglasnika po zvučnosti; glasovne promjene
 2. Akcent; akcent kod složenih riječi, odstupanje od trosložnog akcenta, akcentiranje
 3. Akcentiranje tuđica, akcentske cjeline, akcentske cjeline od dvije punoznačne riječi
 4. Akcentske cjeline s enklitikama; akcentske cjelina s proklitikama
 5. O pravogovooru i pravopisu pojedinih glasova
 6. Grupe riječi i gramatičke kategorije
 7. Gramatičke kategorije kod imenica; rod, broj-vidovi množine, analitički determinizam, vokativna forma
 8. Funkcije imenice u rečenici
 9. Pridjevi; tvorba pridjeva; stupnjevanje pridjeva; funkcija pridjeva u rečenici
 10. Zamjenice; zamjenice u rečenici vježbanje
 11. Glagoli; gramatičke kategorije glagola: vrijeme, način, lice, vid, prelaznost, zalog-dijateza
 12. Glagolske forme- proste: prezent, imperfekt, aorist
 13. Glagolski modusi; indikativ,imperativ, kondicional, optativ
 14. Složene glagolske forme: vježbanje
 15. kolokvij

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i usporediti fonetsko-fonološke specifičnosti makedonskog i hrvatskog jezika
 2. objasniti terminologiju predmetnog područja
 3. analizirati, tumačiti i usporediti morfološke specifičnosti makedonskog i hrvatskog jezika
 4. prepoznati glasovne promjene u makedonskom i hrvatskom jeziku
 5. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 6. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 7. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, kraći seminarski zadaci.
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Бојковска, С. et al (2008) Општа граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Просветно дело
 3. Barić, E. Et al (1997). Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 4. Минова-Ѓуркова, Л. (ur.) (2001). Македонски јазик за средното образование, Скопје: Просветно дело
 5. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура
Dopunska literatura