Naziv
Osnovna gramatika makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
215544
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskog standardnog jezika u usporedbi sa makedonskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. vrste riječi i njihove gramatičke kategorije
 2. imenice: leksička i gramatička obilježja
 3. kategorija određenosti u makedonskom jeziku
 4. vrste zamjenica i njihove gramatičke kategorija
 5. 1. kolokvij
 6. pridjevi, vrste pridjeva i njihova gramatička obilježja
 7. glagoli i njihova gramatička obilježja
 8. sustav glagolskih vremena u makedonskom
 9. 2. kolokvij
 10. prilozi i njihova gramatička obilježja
 11. prijedlozi u makedonskom jeziku u usporedbi s hrvatskim
 12. vrste brojeva i njihove gramatičke kategorije
 13. nepromjenjive vrste riječi
 14. ponavljanje, sinteza
 15. 3. kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti pojmove imenskih i glagolskih kategorija i usporediti ih u makedonskom i hrvatskom jeziku
 2. prepoznati mjesto imenskih i glagolskih kategorija u funkcionalnoj morfosintaksi
 3. usporediti morfosintaktički sustav makedonskog i hrvatskog standardnog jezika
 4. objasniti terminologiju predmetnog područja
 5. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 6. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 7. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, kraći seminarski zadaci.
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija tijekom semestra,

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Бојковска, С. et al (2008) Општа граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Просветно дело
 3. Barić, E. Et al (1997). Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 4. Минова-Ѓуркова, Л. (ur.) (2001). Македонски јазик за средното образование, Скопје: Просветно дело
 5. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура
Dopunska literatura