Naziv
Osnovna gramatika slovenskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
215545
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija Osnovna gramatika slovenskog jezika 2 je usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi sa slovenskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. uvodni sat
 2. glagoli
 3. glagoli:sustav vremena u hrvatskom i slovenskom jeziku – morfološki morfosintaktički status
 4. pridjevi: leksička i gramatička obilježja, oblici, vid, stupnjevanje, usporedba hrvatskih i slovenskih deklinacijskih obrazaca
 5. morfologija zamjenice - lične, povratneposvojne, upitne i odnosne, neodređene
 6. brojevi: glavni, redni, zbirni, brojevni pridjevi, brojevne imenice
 7. kolokvij
 8. rečenica: izreka, diskurz, rečenica
 9. gramatičko ustrojstvo rečenice: nizanje i slaganje, otvaranje mjesta i uvrštavanje, obavijest i zalihost
 10. predikat: predikatne riječi, glagolski predikat, imenski predikat
 11. predikat: predikatne riječi, glagolski predikat, imenski predikat
 12. subjekt: izricanje i neizricanje subjekta, slaganje subjekta s predikatom, neizrečeni ili skrivnei subjekt
 13. objekt: glagolska rekcija i vrste objekta, izravni objekt, neizravni objekt, glagoli s više objekata
 14. objekt: glagolska rekcija i vrste objekta, izravni objekt, neizravni objekt, glagoli s više objekata
 15. kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti pojmove imenskih i glagolskih kategorija
 2. prepoznati mjesto imenskih i glagolskih kategorija u funkcionalnoj morfosintaksi
 3. usporediti morfosintaktički sustav slovenskog i hrvatskog standardnog jezika
 4. analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 5. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 6. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij tijekom semestra, završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 3. Toporišič J. (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura