Naziv
Povijest filozofije - seminar: Schelling, Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215590
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode i s time povezanim predmetima je Schellingov spis objavljen 1809. godine, u kojem se Schelling ne ograničava na razmatranje slobode svojstvene čovjeku, nego slobodu uzima u najširem smislu, koji se proteže na cjelinu bića, na bitstvo Boga i ono apsolutno samo. Ali taj se spis isto tako ne bavi pojmom slobode kao nekim izdvojenim filozofijskim pojmom, nego predstavlja svojevrsni nacrt cjelokupnog sistema filozofije. Drugim riječima, zadaća toga spisa je, kako kazuje već sam njegov naslov, slobodu čovjeka pojmiti u njenom bitstvu, a to dalje znači utvrditi mjesto pojma slobode u sistemu koji prerasta u filozofiju slobode. To je oblik sistema kojim Schelling nadilazi prethodno razvijeni oblik u spisu Sistem transcendentalnog idealizma i s njime povezanim spisima (1801.-1808.), koji se običava nazivati filozofijom identiteta. U sklopu teologijske problematike Schelling se u ovome spisu ujedno filozofijski sučeljava s kršćanskom dogmatikom, posebice s teodicijom, naukom o predestinaciji, hamartiologijom, naukom o stvaranju i naukom o spasenju. Povezana s godinu dana kasnije objavljenim spisom Stuttgartska privatna predavanja (1810.) i dvije godine prije početka rada na spisu Doba svijeta (1811.-1815.), Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode zauzimaju veoma važno mjesto u cjelokupnom Schellingovom djelu kao jedno od glavnih djela trećega razdoblja Schellingove filozofije, između filozofije identiteta i filozofije objave.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Prva rasprava o Schellingovu razumijevanju slobode
 3. Druga rasprava i studentska izlaganja
 4. Treća rasprava i studentska izlaganja
 5. Četvrta rasprava i studentska izlaganja
 6. Peta rasprava i studentska izlaganja
 7. Šesta rasprava i studentska izlaganja
 8. Sedma rasprava i studentska izlaganja
 9. Osma rasprava i studentska izlaganja
 10. Deveta rasprava i studentska izlaganja
 11. Deseta rasprava i studentska izlaganja
 12. Jedanaesta rasprava i studentska izlaganja
 13. Dvanaesta rasprava i studentska izlaganja
 14. Trinaesta rasprava i studentska izlaganja
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razumjeti Schellingove filozofske postulate o slobodi
 2. Razumjeti kontekst njemačkoga idealizma
 3. Razlikovati promišljanja unutar njemačkoga idealizma
 4. Kritički čitati fundamentalnu filozofsku literaturu
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Schellingovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Obavezna literatura
 1. Schelling, F. W. J., Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Höffe, O. – Pieper, A. (hrsg.), Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Klassiker auslegen Bd. 3, Berlin, 1995.
 2. Schelling, F. W. J., Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit, Hamburg, 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar