Naziv
Povijest filozofije - seminar: Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215591
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sistem transcendentalnog idealizma je Schellingov spis objavljen 1800. godine, koji označava kraj prve i početak druge faze Schellingove filozofije, koja traje sve do 1808. godine, a običava se nazivati filozofijom identiteta. Transcendentalnoj filozofiji suprotstavlja se filozofija prirode, čime se postiže stajalište takozvanog real-idealizma. Schelling u ovome djelu polazi od istraživanja svijesti, njezinog nastanka i povijesnog razvoja, koji se dijeli na tri epohe: 1. od izvorne zamjedbe do produktivnog sebezrenja, 2. od produktivnog zrenja do refleksije i 3. od refleksije do čina apsolutne volje. U teleologiji prema načelima transcendentalnog idealizma spoznaje se dvojstvo onoga svjesnoga i nesvjesnoga, kao i subjektivnoga (idealnoga) i objektivnoga (realnoga) djelovanja svijesti, te se priroda otkriva kao pro-iz-vod toga djelovanja. Svijest se napokon uspinje do potpune spoznaje same sebe u umjetnosti, koja se shvaća kao opći organ filozofije, gdje se osvještava apsolutni identitet subjekta i objekta, onog idealnog i onog realnog.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Prva rasprava i studentska izlaganja
 3. Druga rasprava i studentska izlaganja
 4. Treća rasprava i studentska izlaganja
 5. Četvrta rasprava i studentska izlaganja
 6. Peta rasprava i studentska izlaganja
 7. Šesta rasprava i studentska izlaganja
 8. Sedma rasprava i studentska izlaganja
 9. Osma rasprava i studentska izlaganja
 10. Deveta rasprava i studentska izlaganja
 11. Deseta rasprava i studentska izlaganja
 12. Jedanaesta rasprava i studentska izlaganja
 13. Dvanaesta rasprava i studentska izlaganja
 14. Trinaesta rasprava i studentska izlaganja
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razumjeti položaj Schellingove filozofije u okviru njemačkoga idealizma
 2. Razumjeti temelje trancendentalnoga idealizma
 3. Kritički sagledati postulate idealizma
 4. Razlikovati moderni od antičkoga idealizma
Metode podučavanja
studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Schellingovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika
Metode ocjenjivanja
seminarski radovi i konzultacije

Obavezna literatura
 1. Schelling, F. W. J., Sistem transcendentalnog idealizma, Zagreb, 1986.
Dopunska literatura
 1. Schulz, W., Einleitung zu Schellings System des transzendentalen Idealismus, u: Schelling, F. W. J., System des transzendentalen Idealismus, Hamburg, 2000.
 2. Schelling, F. W. J., System des transzendentalen Idealismus, Hamburg, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar