Naziv
Povijest starog Istoka I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
199002
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Povijest starog Istoka. Cilj je kolegija da osposobi studente za samostalan rad i razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora starog Istoka, na kojem nastaju prva organizirana društva. Studente kolegijem upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, ali i suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Postavljanje metodoloških okvira. Definiranje prostornih i kronoloških granica u kojima će se odvijati nastava povijesti starog Istoka.
 2. 2. tjedan: Neolitizacija starog Istoka: Pregled žarišnih zona neolitizacije ovog prostora. Problematiziraju se osobine tehnološkog razvitka i organizacija naselja i društva, duhovni svijet (postupak s mrtvima-tragovi pogrebnih rituala, različite religijske koncepcije i dr.)
 3. 3. tjedan Urbanizacija Mezopotamije: promišljanje međuodnosa društvenog i gospodarskog razvitka i tehnoloških inovacija koje olakšavaju upravljanje i organizaciju društva. Dati će se pregled materijalnih ostataka prvih urbanih središta (Uruk, Tel Brak, Eridu, Tepe Gawra...) i izložiti razne teorije o uzrocima i poslijedicama urbanog razvoja.
 4. 4. tjedan 3. tisućljeće na prostoru Mezopotamije: prati se proces formiranja sumerske kraljevske ideologije i stvaranje prvih većih političkih cjelina (Akadsko kraljevstvo i III. dinastija Ura)
 5. 5. tjedan Analiza bogate mezopotamske pisane baštine 3. tisućljeća pr. Kr. (tekstovi religijskog sadržaja, povijesni tekstovi, kraljevski natpisi itd.). Konfrontacija raznovrsnih izvora na temelju kojih se interpretira sumerska kultura i povijest ovog razdoblja.
 6. 6. tjedan Sirija i Mezopotamija na kraju 3. i u prvoj polovici 2. tisućljeća prije Krista: Mari, Ebla, Starobabilonsko kraljevstvo. Problem amoritske migracije. Izlaganje raznovrsnih dokaza o događajima koji upućuju na dolazak novih etnika u Mezopotamiju i razne mogućnosti njihove interpretacije.
 7. 7. tjedan Stvaranje asirskog kraljevstva. Organizacija vlasti u Ašuru. Staroasirski trgovci. Putevi i organizacija razgranate trgovačke mreže od Afganistana, preko Irana i Mezopotamije do Grčke i Egipta u 2. tisućljeću pr. Kr. Trgovina Sredozemljem: sudionici, proizvodni centri, najvažniji trgovački putevi (nalaz iz Ulu Burunu).
 8. 8. tjedan Problem nastanka hetitskog kraljevstva i identiteta prvih hetitskih vladara. Razne interpretacije o porijeklu i karakteru Mitanskog kraljevstva i njegovoj ulozi u političkoj situaciji kasnog brončanog doba na prostoru starog Istoka, 15.-12. stoljeće prije Krista. Globalni ideološki koncepti (titula veliki kralj, kralj kao božji namjesnik na zemlji te veliki svećenik) i stvaranje intezivnih diplomatskih kontakata Hetitskog kraljevstva, Egipatske države, Asirije, Babilonije, Mitanskog kraljevstva.
 9. 9. tjedan Propast brončanodobnog svijeta. Propast mikenskog društva i hetitskog kraljevstva. Razaranja po istočnom Sredozemlju oko 1200. pr. Kr. Pregled izvora i teorija o "Narodima s mora", klimatskim promjenama i krizi koja je prethodila i slijedila iza tih događaja.
 10. 10. tjedan Nova organizacija istočnog Sredozemlja u ranom željeznom dobu (novohetitske kraljevine, Lidija, Frigija, Urartu). Razmatrat će se razvoj novih tehnologija, obnova trgovačkih mreža i novi odnos moći na Sredozemlju. Izložit će se dosadašnja saznanja o pojavi alfabeta.
 11. 11. tjedan Židovsko kraljevstvo – izlaganje teorija i dokaza o najstarijoj povijesti židovskog naroda. Razmatrat će se događaji opisani u Starom zavjetu i stvarni arheološki i pisani izvori koji svjedoče o tom prostoru u tom vremenu.
 12. 12. tjedan Veliko Asirsko kraljevstvo (934. – 612. prije Krista). Stvaranje globalnog imperija. Politički marketing i ideološki koncepti asirskih kraljeva: kraljevski natpisi i stele. Arameizacija Asirije i asirizacija starog Istoka.
 13. 13. tjedan Propast velikog asirskog carstva. Pregledavanje pisanih izvora koji govore o zadnjim desetljećima novoasirske vlasti. Stvaranje novobabilonskog kraljevstva (626. – 539.). Izvori o prvim uspješnim vladarima (Nabopolasar i Nabukodnezar II), uzrocima krize i usponu zadnjeg kralja "heretika" Nabonida. Konfrontacija ranih izvora o propasti zadnjeg mezopotamskog kraljevstva.
 14. 14. tjedan Teorije o porijeklu i ranoj povijesti Perzijanaca. Prvi izvori o perzijskom kraljevstvu. Čitanje kraljevskih natpisa "velikih" perzijskih vladara (Kir, Kserkso, Darije) i izlaganje mogućih interpretacija političke zbilje koja stoji iza tekstova. Kako se stvarala ideologija perzijskih "kraljeva nad kraljevima".
 15. 15. tjedan Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu starog Istoka (Levanta, Anadolije, Irana, Sirije i Mezopotamije)
 2. definirati istraživačku temu o problematici povijesti starog Istoka
 3. demonstrirati detaljno znanje povijesti kultura starog Istoka
 4. objasniti fenomene povijesti starog Istoka u komparativno historijskoj perspektivi
Metode podučavanja
Interdisciplinarni pristup i korištenje spoznaja različitih humanističkih i društvenih znanosti (povijest, arheologija, antropologija, etnologija, povijest umjetnosti, sociologija i dr.). Kolegij će pokušati kombinirati pregledni i problemski pristup različitim aspektima povijesti starog Istoka
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni napisati samostalni istraživački rad ili pristupiti pisanom ispitu. Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi donose 10% ocjene.

Obavezna literatura
 1. M. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell, 2007
 2. Amélie Kuhrt: The ancient Near East c. 3000–330 b.c. (Routledge History of the Ancient World.) 2 vols. xxviii, 381 pp.; xix, 782 pp. London and New York: Routledge1995
Dopunska literatura
 1. M. W. Chavalas, Ancient Near East: Historical Sources in Translation, Wiley-Blackwell, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar