Naziv
Povijest ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
215611
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim etapama u razvoju i formiranju standardnog jezika. Daje se puna karakteristika kronologije nastanka standardnog ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod. Povijest ukrajinskog standardnog jezika kao znanosti. Pojam ukrajinskog standardnog jezika. Teorije o porijeklu istočnoslavenskih jezika. Rus-Ukrajina-Malorosija.
 2. Osnovni izvori saznanja o povijesti ukrajinskog jezika. Pojam ukrajinski jezik i promjene u njegovom sadržaju na raznim etapama razvoja. Kodificiranost norme, opće prihvaćenost, polifunkcionalnost, stilska diferencijacija kao obilježja standardnog jezika. Pojmovi „jezična situacija“ i „jezična politika“. Socijalno-kulturni faktori u povijesti jezika. Periodizacija.
 3. Pisani jezik Kijevske Rusi i epoha feudalizma XI-XIV st. Porijeklo pisma. Književni jezik Kijevske Rusi X-XIIIst. Opća karakteristika jezične situacije Kijevske Rusi. Rus'ki i staroslavenski, njihov suodnos i utjecaj u tekstovima. Fonetsko-ortografska i morfološka obilježja ukrajinskog jezika u rus'kim popisima staroslavenskih tekstova. Osnovni pravci razvoja rus'kog pisanog jezika i pravci formiranja leksika u procesu utjecaja drugih jezika (staroslavenski, grčki…). Glagoljica i ćirilica.
 4. Književni jezik post mongolskog perioda XIII-XIV st.
 5. Književni jezik XIV – polovine XVI st. Dijalektni elementi u jeziku tekstova. Jugo-zapadna dijalektna osnova srednjeukrajinskog književnog jezika.
 6. Književni jezik XVI- polovine XVII st. Prvi jezikoslovni tekstovi (“Буквар” Івана Федорова 1574р., „Граматика доброглаголиваго еллинословенскаго язика” 1591р., „Грамматіка словенска” Л.Зизанія 1596р., „Грамматіки славенскія правилноє синтагма” М.Смотрицького 1618 та 1619рр., „Граматика словенская” І.Ужевича 1643 та 1645рр.) та словники (анонімний “Лексик с толкованієм словенських слов просто” кінця XVІ ст., „Лексик...” Л.Зизанія 1596р., „Лексикон славеноросскій и имен тлкованіє” П.Беринди 1627р., “Синоніма славенороська”, “Лексикон латинський” Є.Славинецького, “Лексикон славено-латинський” Є.Славинецького та А. Корецького- Сатановського, т.зв. Семимовний словник).
 7. Stari standardni jezik perioda formiranja ukrajinske nacije polovine XVII- kraja XVIII st. Početak i razvoj tiskarstva na teritoriji Ukrajine, njegova uloga u procesima formiranja standardnog jezika.
 8. Novi ukrajinski standard, kraj XVIII st – 40-ih g. XIX st.
 9. Problem porijekla ukrajinskog jezika u interpretaciji A. J. Krimskog. Povijest fonetskih pojava ukrajinskog jezika.
 10. T. Ševčenko – reformator ukrajinskog jezika.
 11. Ukrajinski standard druge polovine XIX – početka XX st. Revolucija 1848.g u Austrijskoj imperiji i njezin utjecaj na nacionalno samoodređenje Ukrajinaca. Galicijske gramatike XIX st. (Mogiljnickog, Levickog, Lozinskog, Lučkaja, Vahileviča). Pitanje pravopisa, prvi val „azbučnog rata“.
 12. Uspostava norma ukrajinskog pravopisa na Lijevoj obali (kijevski pravopis, pravopis P. Kuliša, Dragomanova, Grinčenka) u Galiciji (drugi val „azbučnog rata“, pravopis Želehivskog, djelatnost S. Smal-Stockog i službena uspostava fonetskog pravopisa 1893.g.).
 13. Potrebe ukrajinskog jezičnog obrazovanja i pokušaji normalnizacije u udžbenicima O. Kurilo, O. Sinjavskog, M. Sulima, V. Simoviča.
 14. Stanje ukrajinskog standarda za vrijeme neovisnosti Ukrajine. Širenje funkcionalnih granica ukrajinskog jezika.
 15. Povijest ukrajinskog pravopisa: od prapovijesnog „ruskog“ pisma do novog ukrajinskog pravopisa 1945.g. i 1993. g.

Ishodi učenja
 1. analizirati relevantnu znanstvenu i strucnu literaturu i kriticki je prosuðivati
 2. formalno i logicki oblikovati znanstvene i strucne radove na ukrajinskom jeziku, vodeci racuna o etickoj i društvenoj odgovornosti
 3. usporediti kulturno-povijesne i književne procese na prostoru Ukrajine i Hrvatske
Metode podučavanja
Kolegij se sastoji od predavanja. Studenti će kroz nastavu produbljivati i razvijati znanja i pojmove o stvaranju standardnog jezika kroz interakciju između nastavnika i studenata.
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Курс історії української літературної мови / За ред. І.Білодіда.- У 2-х т. – К.,1958. – Т.1.; Т.2 – К., 1961.
 2. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.,2001.
 3. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.,1971
Dopunska literatura
 1. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія/ Упор. В.В.Німчук, Н.В. Пуряєва. – К.,2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij