Naziv
Modeli obrazovanja učitelja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124377
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij bi trebao osigurati stjecanje najnovijih spoznaja o inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika u Republici Hrvatskoj i zemljama u Europi i svijetu.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Inicijalno obrazovanje učitelja i nastavnika kod nas i u svijetu.
 3. Kompetencijski profil učitelja i nastavnika.
 4. Globalno obrazovanje nastavnika i učitelja.
 5. Mogućnosti stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika.
 6. Cjeloživotno učenje i obrazovanje učitelja i nastavnika.
 7. Europska dimenzija obrazovanja nastavnika.
 8. Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse.
 9. Različiti modeli obrazovanja nastavnika za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava.
 10. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja.
 11. Autonomija i emancipacija učitelja
 12. Refleksivna praksa kao način kontinuiranog stručnog usavršavanja učitelja
 13. Analiza i usporedba pojedinih sustava obrazovanja učitelja
 14. Akcijska istraživanja i unapređivanje profesionalnih i stručnih kompetencija učitelja
 15. Akcijska istraživanja i unapređivanje profesionalnih i stručnih kompetencija učitelja

Ishodi učenja
 1. Definirati i opisati relevantne pristupe u inicijalnom obrazovanju učitelja u svijetu
 2. Kritički analizirati i razlikovati različite modele inicijalnog obrazovanja i suvremenih modela obrazovanja učitelja u Republici Hrvatskoj
 3. Razumjeti i komentirati dominantne teorijske modele koje su u osnovi Nastavnih planova i programa za obrazovanje učitelja
 4. Primijeniti teorijska znanja u rješavanju aktualnih problema u obrazovanju učitelja
 5. Sintetizirati pozitivna iskustva u obrazovanju učitelja kod nas i u svijetu
 6. Razvijati osjetljivost za pitanje inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja
Metode podučavanja
U radu se koristi metoda predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci i mentorski rad

Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pohađanje nastave, seminarski rad, kritički osvrt, pismena analiza i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Vizek Vidović, V. (2005.) Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja. (odabrana poglavlja)
 2. Pavin, M., Vizek Vidović, V, Miljević-Riđički, R. (2006.) Međunarodni istraživački projekt Poticanje profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika Nacionalni izvještaj.
Dopunska literatura
 1. Šagud, M.(2006.) Odgajatelj kao refleksivni praktičar. Petrinja: Visoka učiteljska škola. (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar