Naziv
Talijanski jezik I 1.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215567
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
45
Lektorske vježbe
45

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A1 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osnove fonetike i pravopisa talijanskoga jezika
 3. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (prezent pravilnih i pomoćnih glagola, neodređeni član)
 4. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (prezent nepravilnih glagola, određeni član)
 5. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (osobne zamjenice, imenice i pridjevi)
 6. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (prijedlozi, upitne zamjenice)
 7. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (povratni i modalni glagoli)
 8. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (osobne zamjenice u dativu)
 9. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (posvojni pridjevi)
 10. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (osobne zamjenice u akuzativu)
 11. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (bezlični glagolski oblik)
 12. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (padežni prijedlozi)
 13. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (perfekt)
 14. Obrada jednostavnih tekstova i gramatičkih struktura (priložne oznake)
 15. Ponavljanje gramatičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz sljedećih područja: predstavljanje i upoznavanje, u kafiću, tipičan doručak, gradovi te promjene u suvremenom talijanskom jeziku pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo
 2. Odrediti kauzalni odnos u jednostavnim pisanim tekstovima koji se odnose na privatni i društveni život
 3. Odgovoriti na jednostavna pitanja iz sfere privatnog i društvenog života
 4. Sudjelovati u razgovoru, s manjim poteškoćama i bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme
 5. Opisati usmeno osobna iskustva i događaje
 6. Pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme
 7. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 2. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 3. Jernej J., Konverzacijska talijanska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 2001
 4. Piotti D., De Savorgnani G., Carrara E.; UniversItalia 2.0 corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2018
 5. Sensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997
 6. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000
 7. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008
Dopunska literatura
 1. Pittano G., Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006
 2. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001
 3. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar