Naziv
Talijanski jezik I 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
215568
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
45
Lektorske vježbe
45

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A2 po ZEROJ-u
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (perfekt nepravilnih glagola)
 3. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (perfekt povratnih glagola)
 4. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (perfekt prijelaznih i neprijelaznih glagola)
 5. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (partitivni član)
 6. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (slaganje participa sa zamjenicima u akuzativu)
 7. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (prilozi, razlika prilog-pridjev)
 8. Provjera znanja
 9. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (imperativ)
 10. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (kondicional sadašnji)
 11. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (futur I.)
 12. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (odnosne zamjenice)
 13. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (gerund)
 14. Obrada složenijih tekstova i gramatičkih struktura (imperfekt)
 15. Ponavljanje gramatičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. Razjasniti često korištene izraze koji se tiču tema iz privatnog I društvenog života
 2. Odrediti kauzalni odnos u jednostavnijim pisanim tekstovima koji se odnose na privatni i društveni život
 3. Voditi jednostavne dijaloge s pauzama na poznate teme iz osobnog i društvenog života kao što su: kupovina, običaji, djetinjstvo, životne navike i stanovanje
 4. Usmeno opisati koristeći se nizom jednostavnih izraza svakodnevne situacije povezane s poznatim temama iz osobnog i društvenog života
 5. Pismeno sastaviti kratke tekstove na poznate teme ili teme od osobnog interesa
 6. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća

Obavezna literatura
 1. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 2. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 3. Jernej J., Konverzacijska talijanska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 2001
 4. Piotti D., De Savorgnani G., Carrara E.; UniversItalia 2.0 corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2018
 5. Sensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997
 6. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000
 7. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008
Dopunska literatura
 1. Pittano G., Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006
 2. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001
 3. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar