Naziv
Talijanski jezik II. 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
215523
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B1/B2 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja.
 2. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (imenice koje označavaju zanimanja, kondicional prošli, tvorba riječi /neki sufiksi/).
 3. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pasiv, imperfekt i perfekt glagola 'conoscere' i 'sapere').
 4. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pogodbene rečenice /moguće/).
 5. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (aorist).
 6. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (izricanje buduće radnje u prošlosti).
 7. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (konjunktiv prošli i pretprošli).
 8. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upotreba konjunktiva u nezavisnim i zavisnim rečenicama)
 9. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (konjunktiv poslije ‘si dice’/’dicono’).
 10. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (združeni oblici osobnih zamjenica).
 11. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (pogodbene rečenice /nestvarne/).
 12. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (da + infinitiv, come se + konjunktiv).
 13. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (slaganje vremena i načina).
 14. Obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upravni i neupravni govor).
 15. Završno ponavljanje gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) sljedeće tematike: životopis, razgovor za posao, sociokulturni aspekti vlastite/strane zemlje, potrošačke navike, život u gradu/na selu, hrana, Made in Italy, održivi razvoj te umjetnička baština pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo
 2. Odrediti kauzalni odnos u pisanim tekstovima česte upotrebe (proza, blog, forum, društvene mreže, novinski članak, sažetak radnje filma), a koji se odnose na poznate teme.
 3. Sudjelovati u razgovoru, s manjim poteškoćama i bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme.
 4. Opisati usmeno svoje snove, nade, planove te osobna iskustva i događaje.
 5. Pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme.
 6. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina.
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadaci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Piotti, De Savorgnani, Carrara, UniversItalia 2.0 B1 / B2 corso di italiano, Livello: B1 - B2, Firenze, Alma Edizioni, 2018.
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2014.
 3. I., Renzi, G., Salvi, A. Cardinaletti (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001.
 4. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 2008.
 5. G., Salvi, L. Vanelli Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004.
 6. J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 7. M. Dardano,, P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Zanicchelli, 2001.
Dopunska literatura
 1. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2010.
 2. G. Pittano, Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006.
 3. M. Deanović – J. Jernej, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2012.
 4. M. Deanović – J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2012.
 5. http://www.treccani.it/ (enciclopedia, vocabolario, sinonimi) http://it.thefreedictionary.com/ http://www.corriere.it/ http://www.repubblica.it/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar