Naziv
Talijanski jezik III. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
215524
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B1+ po ZEROJ-u
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Ponavljanje.
 2. Geografija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upotreba neodređenog člana)
 3. Geografija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upotreba određenog člana)
 4. Umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upotreba konjunktiva u jednostavnim rečenicama)
 5. Umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (složene rečenice)
 6. Umjetnost: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (nezavisnosložene rečenice)
 7. Društvo - emigracija i imigracija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (zavisnosložene rečenice)
 8. Društvo - emigracija i imigracija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (subjektne rečenice)
 9. Društvo - emigracija i imigracija: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (objektne rečenice)
 10. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (upravni i neupravni govor)
 11. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (položaj pridjeva)
 12. Povijest: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (atributne i apozicijske rečenice)
 13. Društvo - kod kuće: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (izjavne zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 14. Društvo - kod kuće: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura (neizravne upitne zavisnosložene rečenice u talijanskom)
 15. Društvo - kod kuće: ponavljanje tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. Prepoznati elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) sljedeće tematike: geografija, umjetnost, povijest, film, problemi suvremenog talijanskog društva
 2. Odrediti kauzalni odnos u pisanim proznim i publicističkim tekstovima o poznatim temama
 3. Sudjelovati u razgovoru obrazlažući vlastita stajališta, doživljaje i planove o poznatim temama bez prethodne pripreme
 4. Prepričati sadržaj filma, knjige ili novinskog članka te opisati vlastite reakcije
 5. Pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak, pismo) iznoseći vlastita stajališta
 6. Procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup usredotočen je na sintaksu suvremenog talijanskog jezika s posebnim naglaskom na različite vrste rečenica kako bi se unaprijedile pisane i usmene komunikacijske vještine. Uključuje i čitanje i analizu tekstova kako bi studenti proširili vokabular, unaprijedili razumijevanje stilski različitih tekstova i bolje upoznali talijanski kulturu. Uz rad na gramatici, potiče se čitanje izabranih autentičnih književnih tekstova i novinskih članaka.
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M., Nuovo Magari. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Ed. Firenze, 2013
 2. Dardano M.- Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 2005
 3. Moretti G.B., L'italiano come prima o seconda lingua, Perugia, Guerra Edizioni, 2005
 4. Sensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997
Dopunska literatura
 1. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001
 2. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004
 3. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000
 4. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008
 5. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 6. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2020
 7. http://www.treccani.it/vocabolario/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar