Naziv
Viši hindski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
215671
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s književnošću Prem Chanda, kao paradigmatičnog pisca za razdoblje prije nezavisnosti i oglednog primjera razvoja hindske književnosti u razdoblju prije nezavisnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s Prem Chandovom biografijom i književnim radom.
 2. Pregled najvažnijih Prem Chandovih književnih djela i čitanje odabranih odlomaka (u prijevodu)
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 6. Rasprava o pročitanom djelu.
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 10. Rasprava o pročitanom djelu.
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 14. Rasprava o pročitanom djelu.
 15. Rezime pročitanih tekstova i čitanje dijelova stilskih prijevoda

Ishodi učenja
 1. Student će moći imenovati najvažnija Prem Chandova djela.
 2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati Prem Chandova djela.
 3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
 4. Student će moći kritički raspravljati o važnosti Prem Chanda za razvoj hindske književnosti.
 5. Student će usvojiti do 700 riječi novog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
Metode podučavanja
Čitanje izvornog teksta. Doslovno prevođenje teksta. Stilsko prevođenje teksta. Gramatička analiza.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij na kraju semestra. Kolokvij se sastoji od pismenog prevođenja izvadaka poznatog teksta (teksta koji je čitan na seminaru) i jednog izvatka novog teksta koji studenti mogu prevoditi uz pomoć rječnika.

Obavezna literatura
 1. Prakash Chandra Gupta (1968), Prem Chand, New Delhi
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 3. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. N.H. Zide, Colin P. Masica, K.C. Bahl, A.C. Chandola. (1962), A Premchand reader,
 2. Prem Chand, (1972), A handful of wheat and other stories / ; selected and translated by P.C. Gupta.
 3. Munši Prem Čand (1960), Godan : roman / prevela Zora Minderović.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar