Naziv
Biološka psihologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
95301
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Laboratorijske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s biološkim osnovama psihičkih procesa i ponašanja, uz ovladavanje temeljnim znanjima iz neuroanatomije, neurofiziologije i neurokemije.
Sadržaj
 1. Biološka psihologija kao dio neuroznanosti. Predmet i metode biološke psihologije.
 2. Živčana stanica: građa, funkcija, podjela. Glija stanice: vrste i funkcija.
 3. Živčano uzbuđenje: membranski potencijal, nastanak akcijskog potencijala, ionska osnova akcijskog potencijala, širenje.
 4. Sinapsa: struktura sinapse, vrste sinapsi, kemijski prijenos živčanog impulsa.
 5. Neurotransmiteri: podjela, načela djelovanja.
 6. Osnovna podjela živčanog sustava: središnji i periferni, somatski i autonomni. Filogenetski i ontogenetski razvoj živčanog sustava.
 7. Kralježnička moždina – građa, podjela, putovi.
 8. Moždano deblo. Mali mozak.
 9. Veliki mozak. Građa kore velikog mozga. Načela neokortikalne organizacije.
 10. Vidni osjetni sustav.
 11. Slušni, okusni, njušni i somatosenzorni sustavi.
 12. Opća načela funkcije osjetnih sustava
 13. Motorički sustavi: piramidni i ekstrapiramidni sustav.
 14. Asocijativna područja moždane kore.
 15. Sinteza suvremenih spoznaja o funkciji moždane kore.

Ishodi učenja
 1. Opisati strukturu i objasniti funkciju sinapse
 2. Navesti i usporediti glavne skupine neurotransmitera
 3. Opisati dijelove živčanog sustava, njihovu funkciju i posljedice disfunkcije
 4. Analizirati i usporediti funkcije različitih kortikalnih sustava
 5. Razlikovati posljedice oštećenja različitih regija moždane kore
 6. Integrirati različite suvremene spoznaje o građi i funkciji moždane kore
 7. Argumentirati važnost razumijevanja bioloških procesa u osnovi različitih složenih oblika ljudskog ponašanja
 8. Opisati i usporediti različite metode koje se koriste u istraživanju bioloških osnova ponašanja
 9. Opisati strukturu živčane stanice i objasniti proces nastanka živčanog uzbuđenja
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe u praktikumu, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Nastavnici kontinuirano prate rad studenata. Kroz izlazne provjere na kraju svakih laboratorijskih vježbi prati se usvajanje kompetencija prepoznavanja, opisivanja i uspoređivanja metodoloških pristupa u istraživanju bioloških osnova ponašanja; strukturnih elemenata živčane stanice i sinapse; neurotransmitera; osnovnih dijelova živčanog sustava; različitih regija moždane kore. Kroz kolokvije i/ili pismeni ispit provjerava se sposobnost integracije spoznaja o građi i funkciji živčanog sustava te tumačenja biološke osnove pojedinih oblika ponašanja.

Obavezna literatura
 1. Pinel, J.P.: Biološka psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001.
 2. Tadinac, M. i Hromatko, I.: Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja. FF Press i Dominović, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Anatomski atlas – živčani sustav
 2. Guyton, A. C., Hall, J. E. (2006). Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada.
 3. Kostović, I. i sur. (1989). Anatomija čovjeka – Središnji živčani sustav. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Judaš, M. i Kostović, I. (1997): Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD.
 5. Carlson, N. R. (1998). Physiology of Behavior. Boston: Allyn and Bacon.
 6. Kalat, J.W. (2008): Biological psychology. Belmont: Wadsworth.
 7. Rosenzweig, M. R., Breedlove, S. M., Watson, N. V. (2005). Biological Psychology. An Introduction to Behavioral and Cognitive Neuroscience. Sunderland: Sinauer Associates.
 8. Tkalčić, M. (2010). Biološka psihologija – CD priručnik. Rijeka: Filozofski fakultet.
 9. Lacković, Z. (1994). Neurotransmitori u zdravlju i bolesti. Zagreb: Medicinski fakultet.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar