Naziv
Biološka psihologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
35831
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Povezivanje različitih oblika doživljavanja i ponašanja s njihovim biološkim supstratom, posebno s radom živčanog i endokrinog sustava. Upoznati studente s biološkim osnovama motivacije, emocija, bioloških ritmova, budnosti i spavanja, pamćenja, pažnje te poremećaja tih procesa.
Sadržaj
 1. Autonomni živčani sustav: građa i funkcija simpatikusa i parasimpatikusa. Hipotalamus.
 2. Limbički sustav: građa i osnovne funkcije.
 3. Endokrini sustav: žlijezde i njihova funkcija te posljedice disfunkcije, interakcija endokrinog i živčanog sustava.
 4. Biotičke potrebe. Termoregulacija.
 5. Regulacija hranjenja i pijenja. Poremećaji.
 6. Spolna diferencijacija i seksualne potrebe.
 7. Biološki ritmovi – neuralni mehanizmi cikličkog izmjenjivana budnosti i spavanja.
 8. Spavanje: sporovalno i REM spavanje, teorije spavanja, poremećaji spavanja.
 9. Emocije: periferne promjene, središnje strukture uključene u regulaciju emocija, teorije emocija.
 10. Područja pozitivnog i negativnog potkrepljenja.
 11. Pažnja i svijest.
 12. Učenje i pamćenje: neurofiziološka osnova senzornog, kratkoročnog i dugoročnog pamćenja
 13. Uloga pojedinih dijelova živčanog sustava u učenju i pamćenju, poremećaji pamćenja.
 14. Lateralizacija funkcija moždanih hemisfera: metode ispitivanja lateralizacije i osnovni nalazi.
 15. Govor – neurofiziološka osnova razumijevanja i produkcije govora, poremećaji govornog funkcioniranja.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti strukturu i funkciju autonomnog živčanog sustava, limbičkog sustava i endokrinog sustava i njihovu ulogu u psihičkim procesima
 2. Opisati i objasniti funkcioniranje različitih regulacijskih sustava u organizmu (homeostaza, regulacija tjelesne temperature, hranjenje, pijenje, biološki ritmovi i spavanje)
 3. Opisati i objasniti procese spolne diferencijacije i biološku osnovu seksualnog ponašanja
 4. Opisati i objasniti biološku osnovu emocija
 5. Opisati i objasniti biološku osnovu učenja i pamćenja
 6. Objasniti pojam lateralizacije mozga i opisati metode njezina izučavanja
 7. Opisati neurofiziološku osnovu razumijevanja i produkcije govora te poremećaje govornog funkcioniranja
 8. Analizirati radove iz područja biološke psihologije
 9. Ocijeniti u kolikoj se mjeri određena ponašanja mogu objasniti poznatim biološkim čimbenicima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Seminarom na osnovi novijeg empirijskog istraživanja iz jednog od užih područja koja se izučavaju u ovom kolegiju provjeravaju se kompetencije studenata da analiziraju i kritički evaluiraju metodološke, teorijske i etičke aspekte istraživanja bioloških osnova doživljavanja i ponašanja. Kroz kolokvije i/ili pismeni ispit provjerava se mogu li studenti objasniti biološku osnovu pojedinih oblika ponašanja, odnosno povezati pojedine oblike ponašanja s neurofiziološkim i neurohormonalnim procesima.

Obavezna literatura
 1. Pinel, J.P. (2001). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. 2. Tadinac, M. i Hromatko, I.: Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja. FF Press i Dominović, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. ANATOMSKI ATLAS - živčani sustav.
 2. Judaš, M. i Kostović, I. (1997): Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD.
 3. Kalat, J.W. (2008): Biological psychology. Belmont: Wadsworth
 4. Carlson, N. R. (1998). Physiology of Behavior. Boston: Allyn and Bacon.
 5. Rosenzweig, M. R., Breedlove, S. M., Watson, N. V. (2005). Biological Psychology. An Introduction to Behavioral and Cognitive Neuroscience. Sunderland: Sinauer Associates
 6. Odabir aktualnih radova iz znanstvenih časopisa

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar