Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
124458
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Pregled osnovnih konzervatorskih teorija i metoda primijenjenih u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. (J. Spon & G. Wheeler, D. Farlati, J. B. Fischer von Erlach, R. Adam, A. Fortis, J. Bajamonti, L.F. Cassas).
 2. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. ( F. i K. Lanza, F. Carrara, V. Andrić).
 3. Osnivanje i djelovanje c. kr. Središnjeg povjerenstva u hrvatskim zemljama (I. Kukuljević-Sakcinski, K. Weiss, F. Bulić, A. Riegl, M. Dvořák).
 4. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. (A. Hauser, A. Perišić, L. Jelić, F. Bulić).
 5. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. ( J.J. Strossmayer, F. v. Schmidt, I. Kršnjavi, H. Bolle, I.K. Tkalčić, J. Brunšmid).
 6. Zaštita spomenika u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća do I svjetskog rata, vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske. (F. Bulić, Gj. Szabo, Lj. Karaman, K. Strajnić)
 7. Recepcija svjetskih i europskih ideja o zaštiti kulturne baštine u Hrvatskoj. Definiranje koncepata biološke i aktivne zaštite.
 8. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata: obnova nakon ratnih razaranja, zakonodavstvo i organizacija službe zaštite, intervencije na graditeljskim cjelinama i pojedinačnim građevinama, interpolacije. (M. Prelog, G. Gamulin, C. Fisković, J. i T. Marasović, I. Maroević i dr. )
 9. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (obnova Zadra)
 10. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (Dioklecijanova palača u Splitu)
 11. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (interpolacije u Zagrebu, Splitu i Rijeci)
 12. Školovanje za zaštitu spomenika u Hrvatskoj.
 13. Obnova nakon prirodnih katastrofa (potres u Dubrovniku)
 14. Kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova I
 15. Kulturna baština u Hrvatsoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova II

Ishodi učenja
 1. Nabrajanje i argumentirano tumačenje teorija i metoda konzerviranja.
 2. Poznavanje lika i djela protagonista.
 3. Povezivanje teorijskih idejā i konzervatorskih intervencija na objektu.
 4. Usmeno i pismeno komuniciranje ideja.
 5. Stjecanje istraživačkih vještina.
 6. Sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe
Metode podučavanja
Predavanja, terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci (seminarski radovi).
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, kvaliteta seminarskog rada, sudjelovanje u diskusijama.

Obavezna literatura
 1. FORTIS, A., Put po Dalmaciji, Globus, Zagreb, 1984. (odabrana poglavlja)
 2. KEČKEMET, D., Louis Francois Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782; Zagreb, Rad JAZU, 1978, knjiga 379. (odabrana poglavlja)
 3. KEČKEMET, D., Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja)
 4. ŠPIKIĆ, M., Francesco Carrara. Polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.), Književni krug, Split, 2010. (odabrana poglavlja)
 5. DAMJANOVIĆ, D., Arhitekt Herman Bollé , Leykam international, 2013. (odabrana poglavlja)
 6. PIPLOVIĆ, S., Alois Hauser u Dalmaciji; Društvo prijatelja kulturne baštine Split, Split, 2002. (odabrana poglavlja)
 7. MARKOVIĆ, S.; Ćiril Metod Iveković - arhitekt i konzervator, DPUH, Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja)
 8. BULIĆ, F., KARAMAN, Lj.; Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb, 1927.
 9. HORVAT, A., Konzervatorski rad kod Hrvata, Hrvatski državni konzervatorski zavod, Zagreb, 1944.
 10. PIPLOVIĆ, Stanko; Harold Bilinić 1894.-1984.; Split, Društvo arhitekata Splita, 1994.
 11. NENADIĆ, R., Obnova Zadra nakon 2. svj. rata (1944-1991.g.), FF/OPU - diplomski rad, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)
 12. FISKOVIĆ, C., MARASOVIĆ, J.; Prilog proučavanju i zaštiti Dioklecijanove palače u Splitu, JAZU, Zagreb, 1950, knjiga 279 i grafički prilozi (odabrana poglavlja)
 13. MARASOVIĆ, Tomislav; Dioklecijanova palača - svjetska kulturna baština Split - Hrvatska, Naklada Dominović-Buvina, Zagreb, 1994. (odabrana poglavlja)
 14. KNEŽEVIĆ, S., ŠERBETIĆ, B.; Obnova Dubrovnika 1979 - 89, Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik, 1988-89. (odabrana poglavlja)
 15. MAROEVIĆ, I., Rat i baština u prostoru Hrvatske - Krieg und Kulturerbe im Raum Kroatien, Matica Hrvatska ogranak Petrinja, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. ARBUTINA, D.; Zadarski urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Narodni muzej, Zadar; 2002.
 2. BAJAMONTI, J., Zapisi o gradu Splitu, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1975.
 3. BULIĆ, F., Kaiser Diokletians Palast, Matica Hrvatska, Zagreb, 1929.
 4. HORVAT, Lina Anđela; Prilozi poviestnom razvoju čuvanja umjetničkih i kulturno-poviestnih spomenika u Hrvatskoj; Vlastita naklada; Zagreb; 1944.
 5. MARASOVIĆ, J., Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače, Split, 2000
 6. MARASOVIĆ, T., CAMBI, N.; Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače, u: „Dioklecijanova palača - katalog izložbe“, Lions Club Split, 1994.
 7. MAROEVIĆ, I., Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 8. MAROEVIĆ, I.; Konzervatorsko novo iverje; Matica Hrvatska u Petrinji, Petrinja; 2000.
 9. MARUŠEVSKI, O.; Iso Kršnjavi kao graditelj, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 10. McCORMICK, T. J., Charles Louis Clerisseau and the Genesis of Neo-Classicism, The Architectural History Foundation - The MIT Press; New York - Massachusetts, 1990.
 11. MULJAČIĆ, Ž.; Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji, Književni krug, Split, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar