Naziv
Morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51692
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Svladavanje osnovih metoda i tehnika jezičnoga opisa na morfološkoj razini
Sadržaj
 1. Uvod: morfologija i ostale lingvističke razine
 2. Tradicionalnogramatički pristup: promjenljive/nepromjenljive riječi, oblikotvorje/rječotvorje
 3. Tradicionalnogramatički pristup: osnova/nastavak, vrste afikasa
 4. Tradicionalnogramatički pristup: vrste riječi, paradigma
 5. Tradicionalnogramatički pristup: sandhi promjene, derivacija/kompozicija
 6. Tradicionalnogramatički pristup: odnos fleksije i tvorbe
 7. Kolokvij 1
 8. Suvremenogramatički pristup: generativna fonologija
 9. Suvremenogramatički pristup: leksička fonologija, pravila, primjene pravila, ograničenja
 10. Suvremenogramatički pristup: odnos morfologije i sintakse
 11. Pristupi morfologiji: riječ i paradigma
 12. Pristupi morfologiji: jedinica i uređaj
 13. Pristup morfologiji: jedinica i proces
 14. Kolokvij 2
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline
 2. Opisati glavna obilježja tradicionalnogramatičkog pristupa
 3. Opisati glavna obilježja suvremenogramatičkog pristupa
 4. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 5. Analizirati jezičnu građu temeljem jedne metoda morfoloških opisa
 6. Prepoznati prednosti i nedostatke različitih morfoloških pristupa
 7. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 10. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje praktičnih zadataka
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja dvama kolokvija tijekom kolegija, skupljanje bodova rješavanjem domaćih zadaća i nazočnošću na predavanjima i seminarima. Ocjena iz nastavnih obveza zaslužuje se proporcionalno skupljenim bodovima. Studenti koji tako prikupe barem 95 % od mogućega ukupnoga broja bodova, oslobađaju se ispita. Ostali studenti izlaze na pisani ispit, a kao konačna ocjena uzima se aritmetička sredina između ocjene iz pisanoga ispita i ocjene dobivene ispunjavanjem nastavnih obveza. Studenti koji su nezadovoljni ocjenom iz pisanoga dijela ispita, mogu pristupiti usmenom ispitu i u tom se slučaju kao konačna ocjena uzima aritmetička sredina sve tri ocjene.

Obavezna literatura
 1. Matthews, P. H. (1991) Morphology, Cambridge Univ. Press, Cambridge
 2. Mihaljević, M. (1991) Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Spencer, A. (1991) Morphological Theory, Blackwell, Oxford UK-Cambridge MA
 4. Škiljan, D. (1998) Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka (poglavlje o morfologiji).
Dopunska literatura
 1. Carstairs-McCarthy, A. (1992) Current Morphology, Routledge, London-New York
 2. Odabir članaka s područja morfologije prema izboru za potrebe seminara

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar