Naziv
Morfologija suvremenoga njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
51162
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
stjecanje sustavnoga uvida u internu strukturiranost njemačkoga leksika te znanja o fleksijskoj morfologiji njemačkoga jezika
Sadržaj
 1. Fleksija i tvorba paradigmi
 2. Nominalna fleksija. Imenica
 3. Zamjenica i član
 4. Pridjev
 5. Glagolska fleksija
 6. Glagolske paradigme
 7. Glagolsko vrijeme i glagolski način
 8. Tipovi tvorbe riječi. Tvorba riječi i fleksija
 9. Morfološke kategorije
 10. Izvedenice
 11. Složenice
 12. Afiksacija 1
 13. Afiksacija 2
 14. Konverzija
 15. Rekapitulacija

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati glavne morfološke pojmove
 2. nabrojati i opisati vrste riječi i njihove osobine
 3. analizirati jezične jedinice i rastaviti ih na morfe te ih pridružiti morfemima
 4. usporediti i razlikovati morfološke jedinice prema semantičkom i sintaktičkom kriteriju
 5. navesti glavne procese u tvorbi složenih riječi
 6. razlikovati i opisati jezična sredstva u prefiksaciji glagola
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predavanje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik. Bd. 1. Das Wort. Stuttgart / Weimar: Metzler, 2000
 2. Hentschel, Elke; Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik, 3. Aufl., Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2003
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar