Naziv
Morfologija ukrajinskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51348
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Produbljivanje znanja koja su studenti stekli iz Morfologije ukrajinskog jezika I, te na osnovi toga usvajanje znanja iz morfemike, tvorbe riječi. Oblici koji ne postoje u hrvatskom jeziku, ili nisu toliko frekventni.
Sadržaj
 1. Predavanja: Morfemika. Morfem. Morf. Alomorf. Korijenski morfem. Afiksalni morfemi. Afiksi tvorbeni (derivacijski) i gramatički. Osnova i nastavak (fleksija).Vježbe: Razlikovanje morfema prema ulozi u riječi te prema paradigmatskim odnosima. Praktično razlikovanje afiksa (sufiksi, prefiksi, postfiksi, interfiksi) na primjerima morfološke analize.
 2. Predavanje: Osnova riječi (korijenska i afiksalna, nemotivirana i izvedena (motivirana, slobodna i vezana). Načini tvorbe riječi. Tvorbeno gnijezdo. Morfološki načini tvorbe riječi. Morfološko-sintaksični način, leksiko-sintaksični, leksiko-semantički način. Vježbe: Svladavanje osnovnih morfoloških pojmova, izdvajanje osnove i određivanje vrste osnove.
 3. Predavanje: Tvorba imenica. Struktura imenskih osnova. Prefiksalna tvorba imenica. Sufiksalna tvorba imenica. Imenice bezafiksne tvorbe (nulta sufiksacija). Tvorba složenica i abreviatura.Vježbe: Prepoznavanje tvorbe imenica. Samostalna tvorba izvedenica.
 4. Predavanje: Tvorba pridjeva. Načini tvorbe. Komparacija. Sufiksalni način. Prefiksalni način. Puni i kratki oblici pridjeva.Vježbe: Svladavanje tvorbe pridjeva, prepoznavanje načina tvorbe.
 5. Predavanje: Prefiksalno-sufiksalni način. Tvorba složenih pridjeva. Prijelaz glagolskih pridjeva u pridjeve.Vježbe: Utvrđivanje i ponavljanje tvorbe pridjeva.
 6. Predavanje: Brojevi. Podjela brojeva. Pravopis i deklinacija brojeva. Slaganje s imenicama.Vježbe: Uvježbavanje paradigme i tvorbe brojeva.
 7. Predavanje: Brojevi. Morfološka analiza. Tvorbena analiza.Vježbe: Analiza brojeva.
 8. Predavanje: Supletivni oblici zamjenica. Sintaktičke funkcije zamjenica.Vježbe: Analiza zamjenica.
 9. Predavanje: Tvorba zamjenica. Morfološka i tvorbena analiza.Vježbe: Pismena provjera gradiva o imenskim vrstama riječi.
 10. Predavanje: Tvorba glagola. Načini tvorbe glagola. Tvorba vidskih oblika glagola.Vježbe: Svladavanje tvorbe glagola, prepoznavanje načina tvorbe.
 11. Predavanje: Tvorba glagolskih pridjeva. Bezlični glagoli. Bezlične tvorbe na -no, -to.Vježbe: Uvježbavanje tvorbe glagolskih pridjeva te ponavljanje i prepoznavanje tvorbe glagola.
 12. Predavanje: Glagolski prilozi: tvorba, upotreba. Tvorba priloga. Načini tvorbe.Vježba: pismena provjera znanja o glagolima, prilozima.
 13. Predavanje: Upotreba i tvorba službenih vrsta riječi. Tvorbena anaiza.Vježbe: Uvježbavanje upotrebe i tvorbe prijedloga, veznika, tvorbena analiza svih vrsta riječi. Utvrđivanje gradiva.
 14. Predavanje: Prijedlozi. Primarni i sekundarni prijedlozi. Upotreba prijedloga s imenicama. Čestice. Veznici.Vježbe: Prijedlozi s imenicama, posebna pažnja posvećenaonim prijedlozima koji se u hrvatskom jeziku koriste s drugim padežom.
 15. Predavanje: Ponavljanje cijelokupnog gradiva.Vježge: Pismena provjera savladanog gradiva.

Ishodi učenja
 1. opisati fonološki sustav, gramatičke kategorije i načine tvorbe riječi suvremenoga standardnog ukrajinskog jezika s osvrtom na dijakroniju te ih usporediti sa stanjem odgovarajućih činjenica u suvremenomu standardnome hrvatskom jeziku
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Predavanje, prezentacije, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Pisana provjera pređenih cjelina tijekom semestra. Pisani ispit, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pljušč M. J. (2000). Sučasna ukrajins'ka literaturna mova, - Kyjiv.
 2. Gorpynyč, V. O. (2004). Morfologija ukrajins'koji movy, - Kyjiv.
 3. Ponomariv, O. D. (2001). Sučasna ukrajins'ka mova. - Kyjiv.
 4. Juščuk, I. P. (2003). Ukrajins'ka mova. - Kyjiv.
 5. Zubkov M. (2004). Ukrajins'ka mova. Universal'nyj dovidnyk. - Harkiv.
Dopunska literatura
 1. Kučerenko I. K. (2003). Teoretyčni pytannja gramatyky ukrajins'koji movy. - Vinnycja.
 2. Vyhovanec', I., Gorodens'ka, K. (2004). Teoretyčna morfologija ukrajins'koji movy. - Kyjiv.
 3. Sučasna ukrajins'ka literaturna mova: Morfologija (1969). - Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar