Naziv
Morfosintaksa srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
146851
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je usvajanje temeljnih morfoloških i sintaktičkih pojmova, razumijevanje gramatičke strukture srpskog jezika i ovladavanje morfološkom i tvorbenom analizom riječi te morfosintaktičkom analizom rečenice.
Sadržaj
 1. Uvod u morfosintaksu: predmet i ciljevi bavljenja
 2. Temeljni gramatički pojmovi; tipološka podjela jezika; opća obilježja gramatičkog sustava srpskog jezika
 3. Morfološka analiza riječi; morfološke i sintaktičke kategorije u srpskom jeziku
 4. Vrste riječi i njihova klasifikacija; imenske riječi i njima pripadajuće morfološke kategorije
 5. Imenice – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 6. Pridjevi - kategorijalna i funkcionalna obilježja
 7. Zamjenice – kategorijalna i funkcionalna obilježja; deiksa
 8. Brojevi – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 9. Glagoli – kategorijalna i funkcionalna obilježja
 10. Nepromjenjive vrste rječi - semantičko-pragmatička i funkcionalna obilježja
 11. Tvorba riječi: tvorbena analiza, tvorbeni načini, tvorbeno značenje, odnos derivacije i fleksije
 12. Sintagma; prosta rečenica: dijelovi rečenice
 13. Složena rečenica: odnosi prostih rečenica u sklopu složene rečenice; nezavisnosložene rečenice
 14. Zavisnosložene rečenice
 15. Morfosintaktička analiza rečenice

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne morfološke, tvorbene i sintaktičke pojmove
 2. Opisati i objasniti obilježja morfoloških kategorija srpskog književnog jezika
 3. Opisati i objasniti obilježja sintaktičkih kategorija srpskog književnog jezika
 4. Ovladati morfološkom i tvorbenom analizom promjenjivih vrsta riječi u srpskom jeziku
 5. Primijeniti teorijska znanja u provođenju morfosintaktičke analize rečenica
 6. Prepoznati, razumjeti i objasniti obilježja gramatičke strukture srpskog književnog jezika
 7. Analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 8. Objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 9. Prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Stanojčić, Živojin (2010): Gramatika srpskog jezika, Kreativni centar, Beograd.
 2. Bugarski, Ranko (1995): Uvod u opštu lingvistiku, ZUNS, Beograd. (izabrana poglavlja)
 3. Piper, Predrag et al (2005): Sintaksa savremenog srpskog jezika, Beogradska knjiga; Institut za srpski jezik SANU. (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Klajn, Ivan (2002): Tvorba reči u savremenom sprskom jeziku. ZUNS, Beograd; Institut za srpski jezik SANU, Beograd; Matica srpska, Novi Sad
 2. Ašić, Tajana (2014): Nauka o jeziku. ZUNS, Beograd
 3. Piper, Predrag; Topolinjska, Zuzana; Đukanović, Maja Maldžijeva (2009): Južnoslovenski jezici : gramatičke strukture i funkcije. Beogradska knjiga, Beograd

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar