Naziv
Morfosintaksa talijanskog jezika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52691
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje osnovnih morfosintaktičkih pojmova. Analiza i usvajanje unutrašnje strukture imenske, pridjevne, prijedložne i glagolske skupine.
Sadržaj
 1. definicija morfosintakse i ključni pojmovi
 2. definicija i vrste jezgrene rečenice;
 3. unutrašnja struktura imenske skupine;
 4. unutrašnja struktura pridjevske skupine;
 5. unutrašnja struktura prijedložne skupine;
 6. unutrašnja struktura glagolske skupine.
 7. argumentna struktura tranzitivnih imenica
 8. argumentna struktura intranzitivnih imenica
 9. sintaktičko ponašanje imenica s tri argumenta
 10. karakteristike višesložnih prijedloga
 11. osobne zamjenice
 12. oblik i funkcija osobnih zamjenica
 13. glagolski vid u talijanskom jeziku
 14. razlike u vidu između talijanskog i hrvatskog jezika
 15. akcionalnost talijanskih glagola

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim osobama o općim morfosintaktičkim pojmovima i načinima pristupa istraživanja tog dijela gramatike.
 2. prepoznati i odrediti glavne ciljeve morfosintaktičke analize.
 3. izdvojiti i klasificirati razne vrste sintagmi; analizirati unutrašnju strukturu imeničke, pridjevne, glagolske i prijedložne skupine.
 4. preoblikovati razne vrste sintagmi pomoću pasivizacije, pronominalizacije i nominalizacije
 5. primijeniti naučeno morfosintaktičko pojmovlje i temeljne spoznaje u analizi i usvajanju gramatičkih struktura talijanskog jezika.
 6. usporediti i povezati morfosintaktičku strukturu imenskih, pridjevskih, prijedložnih i glagolskih skupina s hrvatskim morfosintaktičkim strukturama.
Metode podučavanja
Općenito induktivna metoda. U uvodnom dijelu svake cjeline puno primjera s objašnjenjima (temeljenim na suvremenoj lingvističkoj teoriji), nakon čega slijede vježbe.
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Vanelli, L., Morfosintassi, u G. Holtus - M. Metzeltin - C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 94-112.
 2. Renzi, L. - Salvi, G. - Cardinaletti, A. (ur.), Grande grammatica italiana di consultazione, II. sv., 2.izd., Bologna, Il Mulino, 2001.
 3. Salvi, G. - Vanelli. L, Nuova grammatica italiana, Bologna, Il Mulino 2004.
 4. I. Peša Matracki, Sintassi dell'italiano contemporaneo, Zagreb, FF press, 2017.
Dopunska literatura
 1. Serianni, L., Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, 1. izd. UTET, Torino 1999.
 2. Beninca', P. - Borgato, G. L., "Sintassi", u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 3. Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.
 4. Regula, M. - Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern - München, Francke Verlag, 1975.
 5. Andorno, Cecilia: Dalla grammatica alla linguistica, Torino, Paravia 1999

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar