Naziv
Motivacija i radno ponašanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
117743
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s procesom radne motivacije i različitim pristupima motiviranju zaposlenicima u organizacijama.
Sadržaj
 1. Pravednost i motivacija za rad: Teorija jednakosti i Teorije pravednosti.
 2. Praktične implikacije motivacijskih teorija.
 3. Stavovi prema poslu i radu I: zadovoljstvo poslom i kvaliteta radnog života.
 4. Stavovi prema poslu i radu II: zaokupljenost poslom i odanost organizaciji.
 5. Motivacija i rukovođenje I: osnovni pojmovi i vrste rukovoditeljskog ponašanja.
 6. Motivacija i rukovođenje II: ličnost, vještine i motivacija uspješnih rukovoditelja.
 7. Motivacija i rukovođenje III: Novi pristupi rukovođenju u organizacijama situacijski, kontingencijski i integrativni pristupi rukovođenju.
 8. Motivacija i rukovođenje IV: Učinkovitost rukovođenja i mit o rukovođenju.
 9. Aktualna istraživanja motivacije za rad.
 10. Definicija i konceptualizacija radnog ponašanja i motivacije za rad.
 11. Potrebe i motivacija za rad I: Maslowljeva teorija hijerarhije potreba, McClellandova teorija naučenih potreba, intrinzična i ekstrinzična motivacija za rad.
 12. Potrebe i motivacija za rad II: Herzbergova teorija; Model karakteristika posla
 13. Ličnost, emocije i motivacija za rad.
 14. Kognitivni pristupi motivaciji za rad: VIE teorije i Teorija postavljanja ciljeva
 15. Učenje i motivacija za rad: teorije potkrjepljenja i socijalno kognitivna teorija

Ishodi učenja
 1. - usporediti različite teorije motivacije za rad te ih kritički evaluirati
 2. - izmjeriti stavove prema radu i razlučiti različite pristupe njihovom mjerenju
 3. - protumačiti kako oblikovanje posla, sustavi nagrađivanja i rukovodna praksa utječu na motivaciju i radno ponašanje
 4. - kritički analizirati istraživanja o motivaciji i radnom ponašanju te primijeniti znanstveno utvrđene spoznaje u praktičnom radu
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminari.
Metode ocjenjivanja
Studenti su ocijenjeni na temelju uspjeha u kolokvijima (50%), seminarskim radovima (20%), završnom ispitu (25%) te aktivnosti na nastavi (5%).

Obavezna literatura
 1. Jex, S. M. & Britt, T. W. (2008). Organizational psychology: A scientist- practitioner approach. New Jersey: John Wiley and Sons
 2. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Organizational Behavior 15th Edition. Prentice Hall.
Dopunska literatura
 1. Landy, F. J. & Conte, J. M. (2007). Work in the 21st Century: An introduction to industrial and organizational psychology. Oxford: Blackwell Publishing
 2. Latham, G. (2006). Work motivation: History, theory, research and practice. Sage
 3. Pinder, C. G. (2008). Work motivation in organizational behavior. New York: Psychology Press
 4. Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama: Teorijske spoznaje, pojmovi i praktične smjernice. Jastrebarsko: Naklada Slap

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar