Naziv
Muzejska edukacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124345
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s višestrukim teorijskim okvirima muzejske edukacije; upoznavanje i osposobljavanje studenata za primjenjivanje teorijskog znanja o muzejskoj edukaciji u praksi kroz opise, analizu i diskusiju o primjerima iz muzeja te izradu novih edukacijskih programa ili adaptacija postojećih muzejskih sadržaja specifičnim skupinama korisnika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, važnost edukacije u muzeju kao kulturnoj instituciji, profesija muzejskog pedagoga u HR i izvan nje
 2. Muzejska edukacija i post-moderni društveni diskursi
 3. Teorije učenja i podučavanja, formalno, neformalno i informalno učenje
 4. Podučavanje temeljeno na muzejskom predmetu, modeli muzejske edukacije (od transmisije do i konstuktivizma)
 5. Edukacijski oblici za različite vrste posjetitelja – individualni i grupni, djeca, tinejdžeri, odrasli
 6. Konteksti muzejskog iskustva – komunikacija i edukacija na izložbi
 7. Mediji i oblici edukacijske komunikacije (interpretacije) u muzeju
 8. Muzejski interpetacijski tekst - vrste i oblikovanje
 9. Edukacija na radionici (strukturirani i nestrukturirani edukacijski programi)
 10. Edukacije putem muzejskog vodstva
 11. Pristupi evaluaciji edukacijskih aktivnosti, programa i materijala
 12. Oblikovanje edukacijskih materijala – priprema za studenski individualni projekt
 13. Prezentacija studentskih projekata i rasprava
 14. Prezentacija studentskih projekata i rasprava
 15. Zaključna rasprava i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Razumjeti društvene i profesionalne uvjete razvoja edukacije u muzejima
 2. Objasniti terminologiju i definicije iz polja muzejske edukacije
 3. Primijeniti teorije učenja na konkretne primjere u muzeju
 4. Analizirati različite muzejsko-edukacijske programe za različite skupine posjetitelja
 5. Izraditi edukacijske resurse za muzejske programe (prilagodba postojećih ili izrada novih)
 6. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
 7. Planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
 8. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski radovi, praktični rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Informatica Museologica – Edukacija u muzejima, 28. (1/4) 1997, Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar
 2. Miklošević, Željka. Društvena uloga muzeja – okretanje korisnicima i suradnicima // Razvoj publike u muzejima – Istraživački i evaluacijski pristupi aktivnostima i programima / Miklošević, Željka, Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar, 2016. 7-27
 3. Eilean Hooper Greenhill. 1999. Education, communication, interpretation: towards a critical pedagogy in museums. U: The Educational Role of the Museum, E.Hooper Greenhill (ur.), 3 - 27. London: New York: Routledge
 4. Milutinović, Jovana. 2003. Humanistički pristup vaspitno obrazovnoj ulozi muzeja, Novi Sad: Vršac:Savez pedagoških društava Vojvodine, Viša škola za vaspitače, 111 – 133
 5. Eilean Hooper Greenhill. 1999. Communication in theory and practice. U: The Educational Role of the Museum, E.Hooper Greenhill (ur.), 28-43. London: New York: Routledge
 6. C. Olivia Frost. 2002. When the Object is Digital: Properties of Digital Surrogate Objects and Implications for Learning. U:Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, Scott G. Paris (ur.), 79-94. Mahwah: New Jersey: London: Lawrence Erlraum Associates, Publishers
Dopunska literatura
 1. John H. Falk, Lynn D. Dierking. 1992. The museum experience. Washington, D.C.: Whalesback Books,
 2. Lisa C. Roberts.1997. From knowledge to narrative: educators and the changing museum, Washington: London: Smithsonian Institution Press
 3. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2002, 2006, 2008

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 7. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar