Naziv
Muzejske izložbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124346
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pojasniti pojam izložbe i raspraviti njene dobre i loše karakteristike; osvijestiti važnost poznavanja ciljane publike; osvijestiti dionice pripreme i realizacije izložbe; osvijestiti sve elemente izložbe (od prostora i orijentacije do odnosa prema predmetima te tekstovima i ostalim muzeografskim pomagalima). Pripremiti studente za samostalno izvođenje malih izložbenih projekata, te na osnovnoj razini za njihovo vrednovanje.
Sadržaj
 1. Uvod - Pojam i priroda izložbe te tipologije (na teoretskoj razini)
 2. Dobrobiti i poteškoće kod komuniciranja izložbom
 3. Korisnički aspekt izložbe - tipologije i karakteristike potreba i ponašanja posjetiteljskih skupina
 4. Realizacija izložbenog projekta : etape postupka oblikovanja izložbe - od planiranja do tehničke izvedbe i održavanja
 5. Osnovni elementi izložbe – prostor i vrste orijentacije
 6. Terenska nastava - posjet i analiza prostora za povremene izložbe u zagrebačkim muzejima
 7. Pojam interpretacije i interpretacijske strategije u odnosu na muzejske predmete i pomagala 1.dio
 8. Pojam interpretacije i interpretacijske strategije u odnosu na muzejske predmete i pomagala 2.dio
 9. Uporaba multimedije na izložbi
 10. Boja kao važan element izložbe
 11. Osvjetljenje kao element izložbe
 12. Muzejski tekstovi - vrste i pisanje efikasnih muzejskih tekstova 1.dio
 13. Muzejski tekstovi - vrste i pisanje efikasnih muzejskih tekstova 2.dio
 14. Evaluacija izložaba: pojam, tipologija, metodologija
 15. Terenska nastava : posjet tekućoj izložbi i njeno sumativno vrednovanje

Ishodi učenja
 1. demonstrirati poznavanje pojma i tipologije izložaba, posebice dualnog pristupa (izložba kao dizajnersko djelo i oblik komunikacije muzeja)
 2. demonstrirati poznavanje svih elemenata izložbe, posebice važnosti prostora, odnosa prema predmetima i tekstovima
 3. analizirati različite izložbe u odnosu na osnovne elemente
 4. primijeniti različite interpretacijske strategije u manjem izložbenom projektu
 5. primijeniti osnovne tehnike evaluacije izložaba (anketa, fokus grupa)
 6. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 7. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
 8. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
 9. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
 10. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
Metode podučavanja
Predavanja, posjeti odabranim baštinskim ustanovama i njihovim stalnim ili povremenim izložbenim projektima, rad na konkretnom zadatku - koncepciji stvarne ili samo zamišljene izložbe; ovisno o okolnostima moguća i realizacija manjeg projekta.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja i terenske nastave, ocjena aktivnog sudioništva, rješavanje manjih pisanih zadataka, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Maroević, I. Muzejska izložba - muzeološki izazov. (Tekst izlaganja sa savjetovanja muzejskih pedagoga, Berlin, jesen 2001). Informatica museologica, br. 3-4, 2003, str.13-18.
 2. Edson, G; Dean, D. Handbook for Museums. Poglavlje o muzejskoj izloži i interpretaciji, posebno predmetima. Leicester: Routledge, 1996, str. 145-192.
 3. Okoliši i osnovni elementi izložbe. Interni materijal, pripremljen prema M. Belcher. Exhibitions in museum, Leicester, 1992.
 4. Stublić, H; Vujić, Ž.Oblici knjižne baštine i njihovo prezentiranje na izložbama. Muzeologija, br. 48/49, 2011/2012, str..
 5. Turistički posjeti muzeju: upravljanje posjetiteljima. Poglavlja: Turistička publika i pristup posjetiteljima. Zagreb: Globtour Event, 2011, str. 11-29.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij