Naziv
Načela arheoloških istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35810
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ciljevi kolegija su svladavanje temeljnih principa i metoda arheološkog istraživanja na terenu. Obrađuju se klasične i suvremene metode otkrivanja i evidentiranja nalažišta te postupanje sa arheološkim materijalom tijekom istraživanja.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Što je arheologija?
 3. Arheološko istraživanje
 4. Arheološka stratigrafija
 5. Karte kao izvor informacija o prostoru
 6. Karte kao izvor informacija o prostoru (praktična nastava)
 7. Nedestruktivne metode istraživanja: Terenski pregled
 8. Nedestruktivne metode istraživanja: Zračna arheologija, LiDAR
 9. Nedestruktivne metode istraživanja: geofizička istraživanja
 10. Zaštitna i sustavna arheološka istraživanja
 11. Podvodna arheološka istraživanja
 12. Eksperimentalna istraživanja
 13. Interpretacija podataka
 14. Interpretacija podataka: Arheometrijske analize
 15. Rekonstrukcija i prezentacija istraženih lokaliteta

Ishodi učenja
 1. Definirati i vrednovati temeljne spoznaje o arheologiji
 2. Objasniti i analizirati odnos arheološkog nalaza i nalazišta
 3. Razlikovati pristup i metodologiju sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja
 4. Nabrojati i definirati primarnu arheološku dokumentaciju
 5. Navesti načine preventivne zaštite pokretne arheološke građe
 6. Povezati i analizirati prikupljene informacije u cilju što bolje interpretacije lokaliteta
 7. Nabrojati znanstvene analize prikladne za organski i anorganski materijal
 8. Moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 9. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 10. Moći uz voditelja sudjelovati u provođenju arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktičan rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ph. Barker,Tehnike arheološkog iskopavanja, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000
 2. C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods andPractice, Thames and Hudston, London, 1999
Dopunska literatura
 1. E. C. Hariss, Principles of Archaeological Stratigraphy, Academic Press, London, 1989
 2. K. W. Butzer, Archaeology as Human Ecology, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
 3. I. Hodder (ed.), Simulation Studies in Archaeology, Cambridge University Press, 198
 4. Miloglav, I. Metodologija istraživanja. Pregled dokumentacijskih tehnika na primjeru Sonde Z. U: Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007.-2010. godine (skupina autora), Zagreb, 2017, 59-76.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar