Naziv
Nakladništvo i knjižarstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
65730
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati razvitak nakladništva i knjižarstva (tradicionalnog i elektroničkog) te razumjeti primjenu identifikacijskih sustava u poslovanju tiskanom i elektroničkom građom.
Sadržaj
 1. Definicije pojmova: nakladnik, izdavanje, objavljivanje, raspačavatelj, knjižarstvo.
 2. Sajmovi knjiga. Nakladnički i knjižarski katalozi.
 3. Posjet Interliberu. Istraživanje metodom intervjua i deskriptivnom metodom.
 4. Pojava i razvoj rukopisne knjige, tiskane knjige i elektroničke knjige. Materijal, cijena i raspačavanje.
 5. Tradicionalno i elektroničko nakladništvo. Organizacija nakladničkog poduzeća.
 6. Tiskarske tehnike. Tehnika tiska na zahtjev. Proces objavljivanja knjige. Proces objavljivanja časopisa.
 7. Stvarne i mrežne knjižare. Antikvarijati.
 8. Povijesni pregled tiskarstva u Hrvatskoj s težištem na 20. stoljeću.
 9. Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj. Statistički pokazatelji.
 10. Istraživanje tržišta knjige. Racionalizacija poslovanja u sektoru knjige. Razvitak sustava za brojčano označavanje i kôdiranje nakladničkih proizvoda (ISBN, DOI itd.). Metapodaci za potrebe različitih sustava poslovanja.
 11. Vrste nakladništva. Osnovna obilježja i primjeri u Hrvatskoj i svijetu.
 12. Vrste nakladništva. Osnovna obilježja i primjeri u Hrvatskoj i svijetu.
 13. Posjet tiskari/izdavaču.
 14. Izrada bibliografije Nakladništvo u Hrvatskoj.
 15. Ponavljanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati razvitak nakladništva i knjižarstva (tradicionalnog i elektroničkog) te razumjeti primjenu identifikacijskih sustava u poslovanju tiskanom i elektroničkom građom.
Metode podučavanja
frontalna nastava
seminarski rad
radionica
istraživanje nakladnika metodama: anketni upitnik, intervju i deskripcija
posjet sajmu, tiskati i izdavačkoj kući
istraživanje raznih informacijskih izvora za sastavljanje bibliografije
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje seminarskog rada
ocjenjivanje zalaganja tijekom nastave
pisani ispit na kraju

Obavezna literatura
 1. Almanah hrvatskoga tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom / autori Igor Gostl et al. Zagreb : Horizont press [etc], 1997.
 2. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/
 3. Horvat, A; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
 4. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (proučiti prema kazalu sve uz pojmove: nakladnici, nakladnički ugovor te str. 31-57, 159-161).
 5. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : LZ, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ ( natuknice: Knjižarstvo; Kugli, Stjepan; Nakladništvo; Tiskarstvo; pojedini nakladnici).
 6. Klaić, V. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb : S. Kugli, 1922. (tiskarstvo Zagreba i još jedne regije po izboru)
 7. Mrežne stranice nakladnika i knjižara koji su obrađeni tijekom nastave.
 8. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Zagreb : Golden marketing, 2002. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)
 9. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)
 10. Tomašević, N.; Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb : "Ljevak", 2009.
 11. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (str. 15-25, 49-52, 77-90, 101-135, 137-148, 167-203).
 12. Živković, D. Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj 1997/1998. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1997.
Dopunska literatura
 1. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48,3/4(2005). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/91

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar