Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117942
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na njemačkom jeziku.

Sadržaj
 1. Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.
 2. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli)/. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 3. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi).
 4. «Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».
 5. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.
 6. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.
 7. «Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za perfekt.
 8. «Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.
 9. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125.Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.
 10. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 11. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I – povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.
 12. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II – Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica, većinom sastavljenih od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
 2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
 3. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 4. Aufderstraße, H./ Bock, H. / Eisfeld, K-H. / Gerdes, M. / Holthaus, H. et.al. (2019). Themen aktuell 1, 2, 3. Lehr-und Arbeitsbuch. Hueber Verlag München
 5. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B1 plus. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
 6. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B2 C1 neu. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
Dopunska literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf-Münkel G.:Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Deutsch Perfekt – Einfach Deutsch lernen – Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München
 4. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft
 5. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.
 6. Moll, M. / Graefen, G. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main.
 7. Lodewick, K. (2004). DSH Studienvorbereitung. Fabouda Verlag. Göttingen.
 8. Lodewick, K. (2004). Barthel 1, 2. Fabouda Verlag. Göttingen.
 9. Graffmann, H. / Müller, M. / Rusch, P. (2013). Optimal A2. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar