Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78162
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na njemačkom jeziku.
Sadržaj
 1. 14. tjedan:Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.
 2. 15. tjedan:Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij.
 3. 1. tjedan:Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 4. 2. tjedan:Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli). Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 5. 3. tjedan: Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi.
 6. 4. tjedan:«Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».
 7. 5. tjedan:«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.
 8. 6. tjedan:«Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.
 9. 7. tjedan:«Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za prošlo vrijeme perfekt.
 10. 8. tjedan:«Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.
 11. 9. tjedan:«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125.Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.
 12. 10. tjedan:«Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 13. 11. tjedan:«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I – povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.
 14. 12. tjedan:«Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II – Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.
 15. 13. tjedan:Usmena izlaganja studenata

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na njemačkom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama na njemačkom jeziku.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica, većinom sastavljenih od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
 2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
 3. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 4. Aufderstraße; H., Bock, H., Eisfeld, K-H. et. al. (2019) Themen aktuell, Lehrbuch und Arbeitsbuch 1, 2 und 3. Hueber Vertlag. München.
 5. Lodewick, K.i Glaboniat, M. (1999) Gegensätze neu. Kursbuch.Fabouda Verlag.
 6. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B1 plus. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
 7. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B2 - C1 neu. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
Dopunska literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Deutsch Perfekt – Einfach Deutsch lernen – Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München
 3. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft
 4. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.
 5. Moll, M. / Graefen, G. (2011 )Wissenschaftssprache Deutsch. Lesen - verstehen - schreiben. Ein Lehr-und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag.
 6. Graffmann, H. / Müller, M. / Rusch, P. (2013). Optimal A2, Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar