Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78184
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara
Sadržaj
 1. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 2. Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma:- slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica;
 3. Rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche».
 4. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I – prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika; ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe
 5. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» ; «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici.
 6. Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru
 7. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I- uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung).
 8. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II- utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta.
 9. «Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei» - opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; izrada kratke biografske jedinice o Van Goghu.
 10. Soziologie – «Jugend heute» I - izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu.
 11. Soziologie – «Jugend heute» II – .«Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).
 12. «Jugend 2005» - interview s jednim istraživačem omladine: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna rasprava.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na njemačkom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na stranom njemačkom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
 2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
 3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 4. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B1 plus. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
 5. Koithan, Ute / Mayr-Sieber, Tanja et al. (2015) Aspekte B2 – C1 neu. Lehr - und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2.
Dopunska literatura
 1. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 2. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
 3. Moll, M. / Graefen, G. (2011) Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Peter Lang Verlag.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar