Naziv
Njemačko-hrvatski književni transferi
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
142667
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Steći temeljni komparatistički pregled nad općepovijesnim, kulturnopovijesnim, književnopovijesnim i nekim metodološkim aspektima hrvatsko-njemačkih književnih veza. Upoznati odabrane teme književnog transfera, prema dogovoru s polaznicima (ponuđene teme iz područja književnopovijesnog razvoja, književnog života, književnog transfera u užem smislu, te intertekstualnih veza). Razviti sljedeća znanja i vještine: komparativni pristup nacionalnim korpusima; proučavanje književnog transfera na tragu suvremenih kulturoloških pristupa; interkulturalna komunikacija.
Sadržaj
 1. Teorije književnog transfera
 2. Povijesni pregled
 3. Primjer po odabiru polazni_a
 4. Primjer po odabiru polazni_a
 5. Primjer po odabiru polazni_a
 6. Primjer po odabiru polazni_a
 7. Primjer po odabiru polazni_a
 8. Primjer po odabiru polazni_a
 9. Primjer po odabiru polazni_a
 10. Primjer po odabiru polazni_a
 11. Primjer po odabiru polazni_a
 12. Primjer po odabiru polazni_a
 13. Primjer po odabiru polazni_a
 14. Osvrt i zaključci
 15. Koncepti nacije i nacionalne književnosti

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz lingvističke i književnopovijesne perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima
 2. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih tekstova
 3. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 4. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama na njemačkome govornom području te ih kritički prosuđivati
Metode podučavanja
Predavanje s vizualnom prezentacijom, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi, izlaganja polazni_a.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pripreme prema rasporedu rada, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje i dva kolokvija (odnosno pismeni ispit po završetku semestra).

Obavezna literatura
 1. Joseph Jurt: Das wissenschaftliche Paradigma des Kulturtransfers. In: Günter Berger, Franziska Sick (Hgg.): Französisch-deutscher Kulturtransfer im Ancien Regime. Tübingen: Staufenberg 2002. S. 15–38.
 2. Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, Weimar: Metzler 2005.
 3. Corina Caduff, Reto Sorg (Hg.): Nationale Literaturen heute – ein Fantom? Die Imagination undTradition des Schweizerischen als Problem. München 2004.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o temama koje su odabrane u dogovoru s polaznic_ma

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij