Naziv
Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125402
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Oslanjajući se na kulturnoantropološke analize i interpretacije s kojima će se upoznati, studenti će steći uvid u probleme i oblike religioznosti u sprezi sa suvremenim sociokulturnim procesima te propitivati kako pojedini oblici religioznosti promiču kulturnu stabilnost i kulturne promjene. Kroz studije slučaja razmotrit će se odjek globalnih religijskih procesa u lokalnim okvirima. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta
Sadržaj
 1. uvod u kolegij: pregled tema kolegija; pojašnjenje propisane literature; preciziranje studentskih obveza
 2. određenje osnovnih pojmova u vezi s religijom, religioznošću, duhovnošću, sociokulturnim procesima i dr. (1. dio)
 3. određenje osnovnih pojmova u vezi s religijom, religioznošću, duhovnošću, sociokulturnim procesima i dr. (2. dio)
 4. pregled temeljnih i najutjecajnijih pravaca, dometa i suvremenih istraživačkih pitanja i tema u antropologiji religije (1. dio)
 5. pregled temeljnih i najutjecajnijih pravaca, dometa i suvremenih istraživačkih pitanja i tema u antropologiji religije (2. dio)
 6. postmoderna i sociokulturni kontekst 21. st. (globalizacija, konzumerizam, komodifikacija, individualizam, pluralitet i pluralizam)
 7. religioznost 21. st., globalna religijska strujanja i pokreti
 8. kršćanstvo u 21. st.
 9. novi religijski pokreti (pentekostalizam i karizmatsko kršćanstvo)
 10. film Jesus Camp (Heidi Ewing i Rachel Grady, 2006) i rasprava
 11. duhovnosti Novoga doba (New Age)
 12. film The Secrets of Scientology (John Sweeney, 2010) i rasprava
 13. neopoganstvo
 14. prezentacije seminarskih radova (1. dio)
 15. prezentacije seminarskih radova (2. dio); zaključak kolegija: evaluacija i upute za ispit

Ishodi učenja
 1. identificirati i definirati postmoderne oblike religioznosti
 2. prepoznati i definirati globalne sociokulturne procese i njihove lokalne recepcije u okviru suvremenih oblika religioznosti
 3. definirati religijske procese (npr. sinkretizam, pluralizam, fundamentalizam) i vrednovati njihovu ulogu u oblikovanju pojedinih suvremenih oblika religioznosti
 4. identificirati, analizirati i interpretirati religijske oblike ponašanja u nereligijskim kontekstima
 5. osmisliti i provesti složeno kvalitativno istraživanje interakcije suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesa
 6. primijeniti etičke smjernice etnologije i kulturne antropologije u istraživanju religije i religioznosti
 7. primijeniti relevantne teorijske orijentacije i pristupe u analizi i interpretaciji interakcije suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesa
 8. demonstrirati senzibilitet za religijske (kulturne) različitosti i njihovo razumijevanje
 9. prezentirati u pisanoj i usmenoj formi vlastiti istraživački projekt
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, zadaće i vođene rasprave. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se iniciranjem diskusija. U okviru seminarskoga dijela nastave studenti prezentiraju zadaće u okviru provedbe vlastitog istraživačkog projekta te aktivno sudjeluju u vođenoj raspravi.
Metode ocjenjivanja
Prati se zalaganje u vođenim raspravama na nastavi, kvaliteta planiranja i provedbe timskog istraživanja, kvaliteta pripreme za seminarsku nastavu te se evaluira seminarki esej i završnii pisani ispit. Usvojenost ishoda 1.-4. provjerava se pisanim ispitom, a ishoda 5.-9. seminarskim radom. Konačna ocjena iz kolegija je kumulativna: aktivno sudjelovanje na nastavi i priprema za nastavu 20%; seminarski rad 50%; pisani ispit 30%

Obavezna literatura
 1. BEYER, Peter. 2006. Religions in Global Society. New York: Routledge. (str. 1-61, 254-298).
 2. ESPOSITO, John L. i Darrell J. FASCHING. 2006. World religions today. New York, Oxford: Oxford University Press. (str. 3-36 i jedno poglavlje po izboru).
 3. HEELAS, Paul i Linda WOODHEAD. 2005. Introduction; Distinguishing Religion and Spirituality: Findings from Kendal. U: The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell Publishing. (str. 1-32; 77-128).
 4. HUNT, Stephen. 2005. Religion and Everyday life. London & New York: Routledge.
 5. CLARKE, Peter B. 2006. New religions in global perspective: a study of religious change in the modern world. London i New York: Routledge
Dopunska literatura
 1. AMMERMAN, Nancy T., ur. 2007. Everyday religion: observing modern religious lives. New York: Oxford University Press.
 2. BADONE, Ellen, ur. 1990. Introduction. U: Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton: Princeton University Press, str. 3-23.
 3. BOWEN, John R. 2008. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion. Boston: Pearson /Allyn and Bacon.
 4. DAVIE, Grace. 2005. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. Zagreb: Golden Marketing.
 5. HARRICK, James A. 2003. The making of the new spirituality: the eclipse of the Western religious tradition. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.
 6. HANEGRAAFF, Wouter J. 1996. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden: E. J. Brill.
 7. HUNT, Stephen J. 2004. Alternative Religions. A Sociological Introduction. Bristol: Ashgate.
 8. PARTRIDGE, Christopher, ur.2005. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak.
 9. CLARKE, Peter. 2006. Encyclopedia of New Religious Movements. New York: Routledge.
 10. COLEMAN, Simon. 2004. The Globalisation of Charismatic Christianity. Cambridge: Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar