Naziv
Obrada i analiza podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51336
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti sposobnosti kompetentnog čitanja, valjanog razumijevanja i kritičke procjene radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize podataka.

Osposobiti polaznike/ice za samostalan unos, obradu, analizu i interpretaciju podataka prikupljenih različitim kvantitativnim metodama istraživanja.
Sadržaj
 1. Pregled programa za statističku obradu podataka; Opis programa IBM SPSS Statistics i JASP
 2. Učitavanje podataka u drugim formatima (Excel, ASCII–text format, datoteke ranijih verzija SPSS–a); Spajanje datoteka (dodavanje ispitanika i/ili varijabli) [Merge files – Add Cases, Add Variables]
 3. Frekvencije, postoci, percentili, izrada tablica [Frequencies, Descriptives, Tables]; Deskriptivna statistika [Frequencies, Descriptives]; Z-vrijednosti [Descriptives]
 4. Hi-kvadrat test [Crosstabs]; Koeficijenti asocijacije za nominalne varijable [Crosstabs]; Testiranje oblika distribucije [Nonparametric Tests, Chi-Square]
 5. Odabir i analiza skupina ispitanika [Select Cases, Split File]
 6. T-test za jedan uzorak [One-Samples T Test]; za nezavisne uzorke (homogene i nehomogene varijance) [Independent-Samples T Test]; za zavisne uzorke [Paired-Samples T Test]
 7. Ponderiranje podataka [Weight Cases]
 8. Kreiranje i transformiranje varijabli [Compute, Count, Recode]
 9. Bivarijatna korelacija [Correlate Bivariate]; Pearsonov koeficijent korelacije; Kendallov tau-b koeficijent korelacije; Spearmanov koeficijent korelacije; Kovarijanca [Correlate Bivariate]; Parcijalna korelacija [Correlate Partial]; Linearna regresija [Regression Linear]
 10. Analiza varijance; post–hoc testovi [One-Way ANOVA]
 11. Uvjetni odabir slučajeva [Procedura IF]; Uvjetno transformiranje varijabli [Procedura IF]
 12. Procjena pouzdanosti indeksa i skala [Scale Reliability Analysis]
 13. Izrada grafičkih prikaza.
 14. Faktorska analiza [Factor]
 15. Multipla regresijska analiza [Regression Linear]

Ishodi učenja
 1. Prilagoditi anketne upitnike i druge izvore podataka zahtjevima koji proizlaze iz potrebe brzog i točnog unosa podataka
 2. Izraditi kodnu knjigu, kodirati anketne upitnike te unijeti podatke i provjeriti valjanost unosa
 3. Opisati podatke primjerenim statističkim pokazateljima i sažeto ih tablično i grafički prikazati
 4. Odabrati programske procedure primjerene različitim vrstama podataka/varijabli i primijeniti ih u statističkoj analizi
 5. Samostalno provesti standardnu statističku obradu i analizu podataka primjenom u sociologiji uobičajenih procedura univarijatne i bivarijatne statistike
 6. Razumjeti i valjano upotrijebiti ispise statističkih analiza generiranih programskim paketom SPSS i drugim najčešće korištenim statističkim programskim paketima
 7. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju
 8. Ocijeniti korektnost radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize
 9. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz prezentaciju rada na računalu.
(2) Vježbe koje se izvode samostalnim radom polaznika(ica na računalu.
Metode ocjenjivanja
Ispit se može položiti kroz dva kolokvija, sredinom i na kraju semestra.

Polaznici koji ne pristupe kolokvijima ili ne polože oba kolokvija pristupaju ispitu u ispitnim rokovima. Provjera znanja ispitom i kolokvijima provodi se rješavanjem zadataka na računalu.

Kriteriji i način bodovanja na kolokvijima i ispitu unaprijed su definirani i poznati polaznicima/icama.

Obavezna literatura
 1. Nastavni materijali dostupni na sustavu Omega.
Dopunska literatura
 1. Davis, C. (2019). Statistical testing with jamovi and JASP open source software for Sociology: Statistics without Mathematics.Norwich, UK: Vor Press.
 2. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics: Andsex and drugs and rock 'n' roll.Los Angeles, USA: SAGE Publications.
 3. Field, A. (2017). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics(5th Edition). London,UK: SAGE Publications. (odabrana poglavlja)
 4. Goss-Sampson, M. A. (2019). Statistical Analysis in JASP 0.10.2: A Guide for Students.(odabrana poglavlja)
 5. Halter, C. P. (2020). Quantitative Analysis with JASP open-source software. (Independently published).
 6. Navarro, D.J., Foxcroft, D.R. (2019). Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners(Version 0.70). (odabrana poglavlja)
 7. Priručnici o radu u SPSS-u i JASP-u (povezniceu tjednim materijalima).

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar