Naziv
Obrazovanje darovitih
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69710
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija obrazovanje darovitih sagledati obrazovanje darovitih učenika kao pedagoški fenomen te se upoznati s osnovnim pristupima i smjernicama u radu s darovitim učenicima u školskim sustavima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.
 2. Teorijske koncepcije darovitosti i njihove implikacije na pedagošku praksu.
 3. Prikaz filma: „Klinci za 5“. Analiza prikazanog filma.
 4. Pojavni oblici darovitosti; kognitivne i socio-emocionalne karakteristike darovitih učenika.
 5. Identifikacija i prepoznavanje darovitih učenika1.
 6. Identifikacija i prepoznavanje darovitih učenika 2.
 7. Etiketiranje i forsiranje darovitih učenika.
 8. Osnovna načela rada s darovitim učenicima.
 9. Akceleracija i obogaćivanje kurikuluma.
 10. Područno-specifične darovitosti – talenti.
 11. Savjetodavni rad s darovitim učenikom.
 12. Suradnja s učiteljima darovitih učenika.
 13. Suradnja s roditeljima darovitih učenika.
 14. Posjet centru za darovite učenike i/ili školi - terenska nastava.
 15. Analiza rezultata i zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. imenovati i objasniti različite teorijske pristupe pri proučavanju darovitosti
 2. identificirati darovitog učenika s obzirom na socioemocionalne karakteristike te se služiti različitim postupcima procjenjivanja – od jednostavnih nominacija do upitnika i skala procjene
 3. nabrojati i razlikovati instrumente mjerenja darovitosti
 4. predvidjeti pogreške pri utvrđivanju darovitosti te negativne posljedice forsiranja i etiketiranja darovitih učenika
 5. pedagoški savjetodavno razgovarati s učenicima, roditeljima i nastavnicima u području obrazovanja darovitih
 6. predložiti i prilagoditi obrazovni program vrsti i stupnju darovitosti (akceleracija, obogaćivanje kurikuluma, mentorski rad)
 7. preporučiti nastavne postupke nastavnim djelatnicima u cilju razvoja kreativnosti učenika
 8. grupno planirati, izvesti i evaluirati pedagošku radionicu surađujući s dodijeljenim članovima
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, simulacija, mentorski rad, pedagoška radionica.
Metode ocjenjivanja
Studenti imaju mogućnost polaganja ispita putem kolokvija i/ili završnog ispita. Posebno se vrednuje rad s darovitim učenikom, koji se vrednuje na temelju mape darovitog učenika, evidencije o utvrđivanju darovitosti, skale samoprocjene učenika, skale procjene učenika u razrednom odjelu, roditelja i učitelja.

Obavezna literatura
 1. Cvetković-Lay,J.,Sekulić-Majurec,A.(1998). Darovito je, što ću s njiom?. Alinea: Zagreb.(odabrana poglavlja)
 2. Čudina-Obradović, M. (1990). Nadarenost: Razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga:Zagreb.(odabrano poglavlje)
 3. George, D. (2008). Obrazovanje darovitih. Educa: Zagreb.
 4. Koren, I. (1989.) Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine:Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Kolak, A; Stojanović,A. (2009). Research paradigms in the study of moral education of gifted students // First international conference talented and gifted creators of progress University Sv.Kliment Ohridski-Bitola.345-354
 2. Sekulić-Majurec, A.(2002). Što je novo u pedagoškom pristupu darovitoj djeci i učenicima // Poticanje darovite djece i učenika / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 46-57
 3. Kolak,A; Markić,I. (2018). Manuela zna i može - didaktički materijal u radu s darovitim učenicima. Zagreb: KO-MA.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar