Naziv
Obrazovno-razvojne strategije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184257
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati temeljne europske obrazovno-razvojne dokumente i razviti sposobnost kritičko-pedagogijskog pristupa, interpretacije i pedagoške evaluacije dokumenata i politika koje oblikuju europsku i hrvatsku obrazovnu stvarnost.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i ideja kolegija
 2. Ideja pedagogije i ideja obrazovanja
 3. Uobičajeni pristupi analizi i razvijanju obrazovnih strategija
 4. Ideja društva znanja i njezin odnos spram obrazovnih strategija
 5. Ideja univerziteta i suvremeno sveučilište kao paradigmatski primjeri obrazovnih strategija
 6. Ideja otuđenja kao temelj kritike obrazovnih strategija
 7. "Frankfurtska škola" i njezina kritika društva.
 8. Koncept industrije kulture i obrazovne strategije. T. Adorno
 9. Odnos znanja i moći. M. Foucault
 10. Četiri sektora gospodarstva i "ekonomija temeljena na znanju"
 11. Analiza: Magna charta universitatum, Sorbonska deklaracija, Bolonjska deklaracija
 12. Analiza: Lisabonska strategija
 13. Analiza: Memorandum o cjeloživotnom učenju
 14. Analiza: Europe 2020
 15. Završna diskusija

Ishodi učenja
 1. Formulirati pedagogijsku teorijsku perspektivu
 2. Shvatiti odnos kritičke teorije i pedagogijske teorije
 3. Prepoznati i opisati najvažnije europske obrazovne strategije i dokumente
 4. Pedagogijsko-kritički analizirati obrazovne strategije
Metode podučavanja
Predavanja
Dijalog
Analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Individualno praćenje
Seminarski rad
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Marcuse, H. (1989), Čovjek jedne dimenzije, Sarajevo: Svjetlost
 2. Tyler, R. (1959), Basic principles of curriculum and instruction, Chicago: The university of Chicago press
 3. Komar, Z. Pedagogijska relevantnost pojma otuđenja, Pedagogijska istraživanja
 4. Ball, S. (2012), Global education inc.: new policy networks and the neo-liberal imaginary, New York: Routledge
Dopunska literatura
 1. Adorno, T. (1991), The culture industry, London: Routledge
 2. Fourastie, J. (1973), Univerzitet pred stečajem, Beograd: Duga
 3. Harvey, D. (2007), Brief history of neoliberalism
 4. Jaspers, K. (1959), The idea of university, London: Peter Owen
 5. Kant, I.; Schelling, F.W.J.; Nietzsche, F. (1991), Ideja univerziteta, Zagreb: Globus
 6. Global inequalities and higher education : whose interests are we serving? (ur. Elaine Unterhalter, Vincent Carpentier) (2010) New York: Palgrave McMillan
 7. Političko-Pedagoško, Janusova lica pedagogije (ur. Ivana Perica) (2013) Zagreb: Blaberon
 8. The politics of education reforms (ur. J. Zajda) (2010), London: Springer
 9. Dokumenti za analizu

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar