Naziv
Od latinskoga do talijanskoga
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125583
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uvid u početke nastanka talijanskoga i ostalih romanskih jezika, upoznavanje jezičnih činjenica i tekstovnog materijala u sklopu tog procesa, kao i njegovog kulturno-civilizacijskog konteksta.
Sadržaj
 1. Rimska osvajanja, širenje rimske civilizacije i latinskog jezika.
 2. Vulgarni latinski i klasični latinski kao jezični varijeteti. Kronologija. Predlatinski supstrati. Adstrati i superstrati.
 3. Pisani latinski i govorni latinski, urbanitas i rusticitas.
 4. Rimsko društvo kroz stoljeća.
 5. Jedinstvo i nejedinstvo latinskoga.
 6. Izvori za poznavanje vulgarnoga latinskoga (antički, srednjovjekovni).
 7. Karolinška reforma i nastanak romanskih jezika.
 8. Promjene u fonološkom sustavu: vokalizam.
 9. Promjene u fonološkom sustavu: konsonantizam.
 10. Morfosintaksa: promjene u imeničkom sustavu (gubitak deklinacije, romanski član, promjene u distribuciji rodova, analitička komparacija).
 11. Morfosintaksa: promjene u glagolskom sustavu (perifrastički oblici za izražavanje anteriornosti).
 12. Morfosintaksa: promjene u glagolskom sustavu (romanski futur i kondicional).
 13. Sintaksa: gubitak akuzativa s infinitivom; parataksa i hipotaksa.
 14. Razvoj leksika: opće tendencije; tvorba riječi; promjene značenja.
 15. Spomenici rimske kulture i vulgarni latinski na tlu Hrvatske.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature karakteristike vulgarnoga latinskog jezika i evoluciju shvaćanja tog pojma u sklopu jezikoslovne znanosti.
 2. Nabrojiti osnovne razlikovne karakteristike vulgarnoga latinskog i klasičnoga latinskog jezika sa sociolingvističkog stajališta.
 3. Navesti faktore jedinstva, odnosno nejedinstva, latinskoga na prostoru rimske države.
 4. Uočiti utjecaj povijesno-političke situacije i njoj posljedičnih društvenih promjena na kulturna kretanja i jezične pojave na području uporabe latinskoga.
 5. Opisati fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke osobine vulgarnog latinskoga koje prethode istovjetnim pojavama u talijanskome i drugim romanskim jezicima.
 6. Prepoznati i analizirati obilježja vulgarnog latinskoga na tekstovnome materijalu.
 7. Prepoznati i analizirati obilježja vulgarnog latinskoga na tekstovnome materijalu.
 8. Prepoznati i analizirati obilježja vulgarnog latinskoga na tekstovnome materijalu.
 9. Navesti potvrde nazočnosti rimske civilizacije na tlu Hrvatske.
 10. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
Metode podučavanja
Predavanja, power point prezentacija, prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Pavao Tekavčić, Grammatica storica dell'italiano, I-III, Bologna, Il Mulino, 1980.
 2. Pavao Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet, Zagreb, 1972.
 3. Paolo D'Achille, Breve grammatica storica dell'italiano, Roma, Carocci, 2004.
 4. Giovanni A. Cecconi, La citta e l'impero. Una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio, Roma, Carocci, 2009.
Dopunska literatura
 1. Giuseppe Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Bologna, Il Mulino, 2007.
 2. Luca Serianni, Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni, 1998.
 3. Lorenzo Renzi, Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, Il Mulino, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar