Naziv
Ontologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51247
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti viših godina filozofije posredstvom kolegija sistematiziraju pojmovlje relevantno za filozofiju u cjelini, posebno za ontologiju kao opću metafiziku i kao transmetafizičku disciplinu teorijske filozofije, te posredstvom analize bitnih ili karakterističnih orijentacija, autora i problema stječu pretpostavke za razvijanje sposobnosti samostalnog filozofijskog mišljenja.
Sadržaj
 1. Idealizam vs. dualizam
 2. Lažna alternativa: dogmatizam ili relativizam
 3. Kritika i nadmašivanje metafizike u novijoj i suvremenoj filozofiji
 4. Kant
 5. Klasični njemački idealizam
 6. Marx, Comte
 7. Nietzsche, Heidegger
 8. Carnap, Popper
 9. Povijesno mišljenje
 10. Može li se metafizika uopće prevladati? Argumentacija pro et contra
 11. Zadaća ontologije u kontekstu cjeline teorijske i praktičke filozofije
 12. Ontologija i metafizika (metafizika kao disciplina i kao oznaka za orijentaciju)
 13. Danost i novo
 14. Monizam, dualizam i pluralizam
 15. Racionalizam vs. iracionalizam

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći vrednovati temeljne postavke ontologije u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije i s obzirom na aktualno stanje diskusije u suvremenoj filozofiji.
 2. Studenti će moći kritički prosuđivati svezu filozofijskih koncepcija i njihovih ontologijskih pretpostavki.
 3. Studenti će moći sintetizirati ontologijske nazore i tematske cjeline u ključnim razdobljima povijesti filozofije i u suvremenosti.
 4. Studenti će moći procijeniti različite metodske pristupe novijih koncepcija u ontologiji i njihov odnos spram filozofijske tradicije.
Metode podučavanja
predavanja s diskusijom
Metode ocjenjivanja
vrednovanje aktivnosti u nastavi i usmeni ispit na temelju obvezne literature

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Metafizika, izd. Kultura, Beograd 1971; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 2. Descartes, Kartezijanske meditacije, CKD, Zagreb 1975 (ili kasnija izdanja Demetre) ili Mediationes de prima philosophia, Reclam, Stuttgart 1986. (J. Vrin, Paris 1953, itd.)
 3. Spinoza, Etika, izd. Demetra, Zagreb 2000 (ili izd. Kultura, Beograd 1959; BIGZ, Beograd 1983)
 4. G. W. Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb 1980. ili Monadologija, Kultura, Beograd 1957. ili Novi ogledi o ljudskom razumu, V. Masleša, Sarajevo 1986.
 5. Kant, Kritika čistog uma, izd. NZMH, Zagreb 1984; izd. Kultura, Beograd 1958. (i druga izdanja)
 6. Fichte, Osnova cjelokupne nauke o znanosti, izd. Naprijed, Zagreb 1974.
 7. Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma, izd. Naprijed, Zagreb 1965. i 1986.
 8. Hegel, Fenomenologija duha, izd. Naprijed, Zagreb 1987; izd. Ljevak, Zagreb 2000. (i druga izdanja) ili Enciklopedija filozofijskih znanosti, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja) ili Znanost logike, Demetra, Zagreb 2003. (i druga izdanja) Dopunska i izborna literatura:
Dopunska literatura
 1. Antun Bauer, Opća metafizika ili ontologija, Nadbiskupska tiskara, Zagreb 1918.
 2. Aleš Ušeničnik, Ontologija, KTD, Ljubljana 1924.
 3. Josip Stadler, Opća metafisika ili ontologija, Breza, Zagreb 2004.
 4. Branislav Petronijević, Načela metafizike, sv. I, Grafos, Beograd 1986.
 5. Marijan Cipra, Temelji ontologije, Matica hrvatska, Zagreb 2003.
 6. P. F. Strawson, Analiza i metafizika, KruZak, Zagreb 1999.
 7. Classics of Western Philosophy (prir. S. M. Cahn), Hacket, Indianapolis 1985.
 8. Platon, Teetet, Naprijed, Zagreb 1979. (i druga Platonova djela)
 9. Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 1997; Kultura, Beograd 1957.(i druga izdanja)
 10. Aristotel, Fizika, izd. Liber, Zagreb 1987; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 11. Albertus Magnus, Philosophia realis, Demetra, Zagreb 1994.
 12. Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus, Zagreb 1981.
 13. Toma Akvinski, Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb 1990.
 14. Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Demetra, Zagreb 1997.
 15. K. Marx/F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 16. Karl Marx, Temelji slobode, Naprijed, Zagreb 1974.
 17. Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Mladost, Zagreb 1988. (i druga izdanja)
 18. F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001. (i druga izdanja)
 19. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum, Pipper, München 1952.
 20. Danko Grlić, Friedrich Nietzsche, Liber, Zagreb 1981.
 21. Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije, CKD, Zagreb 1976.
 22. Nicolai Hartmann, Novi putevi ontologije, BIGZ, Beograd 1973.
 23. Edmund Husserl, Filozofija kao stroga znanost, Ljevak, Zagreb 2003.
 24. Edmund Husserl, Kartezijanske meditacije I-II, CKD, Zagreb 1975-1976.
 25. E. Husserl, Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija, Globus, Zagreb 1990.
 26. E. Husserl, Logička istraživanja, Breza, Zagreb 2005.
 27. Emanuel Levinas, Theorie de l’intuition dans la phenomenologie de Husserl, J. Vrin, Paris 1989.
 28. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985. (preporučuje se i originalno izdanje)
 29. Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed/Brkić, Zagreb 1996.
 30. M. Heidegger, Ontologija: hermeneutika faktičnosti, Akademska knjiga, Novi Sad 2007.
 31. Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, V. Masleša, Sarajevo 1978.
 32. Gadamer i filozofijska hermeneutika (prir. D. Barbarić i T. Bracanović), MH, Zagreb 2001.
 33. Michel Foucault, Znanje i moć, Globus, Zagreb 1994.
 34. Michel Foucault, Riječi i stvari, Golden marketing, Zagreb 2002.
 35. Erich Fromm, Imati i biti, Naprijed, Zagreb 1980. (i druga izdanja)
 36. Ernst Bloch, Duh utopije, BIGZ, Beograd 1982.
 37. Ernst Bloch, Princip nada, Naprijed, Zagreb 1981.
 38. Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: Hegelova prava i kriva ontologija, Kulturni radnik, Zagreb 1973.
 39. Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: rad, Kulturni radnik, Zagreb 1980.
 40. Georg Lukacs, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb 1970.
 41. Jean Paul Sartre, Bitak i ništo, Demetra, Zagreb 2006.-2007. (preporučuje se čitanje djela na francuskom originalu ili na njemačkom, engleskom, talijanskom odnosno španjolskom prijevodu)
 42. Albert Camus, Mit o Sizifu, MH, Zagreb 1998.
 43. Herbert Marcuse, Hegelova ontologija i teorija povijesnosti, V. Masleša, Sarajevo 1981.
 44. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije, V. Masleša, Sarajevo 1968.
 45. Herbert Marcuse, Um i revolucija, V. Masleša, Sarajevo 1987.
 46. Shapes of Forms:From Gestalt psychology and psychology to ontology and mathmatics (prir. L. Albertazzi), Kluwer, Dordrecht etc. 1999.
 47. Bertrand Russell, Problemi filozofije, Nolit, Beograd 1980.
 48. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja, a preporučuje se i originalno izdanje)
 49. Ludwig Wittgenstein, Filozofijska istraživanja, Globus, Zagreb 1998.
 50. Ludwig Wittgenstein, Plava i smeđa knjiga, Globus, Zagreb 2009.
 51. Gregory Currie, Arts and Minds, Clarendon/Oxford University Press, Oxford/New York 2004.
 52. Language, Mind, and Ontology (prir. J. E. Tomberlin), Blackwell, Malden/Oxford 1997.
 53. W. van Ormand Quine, Riječ i predmet, KruZak, Zagreb 1999.
 54. Saul Kripke, Imenovanje i nužnost, KruZak, Zagreb 1997.
 55. S. Nirenburg/V. Raskin, Ontological Semantics, The MIT Press, Cambridge, Mass./London 2004.
 56. Milan Kangrga, Praksa-vrijeme-svijet, Nolit, Beograd 1984.
 57. Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam, FFpress, Zagreb 2008.
 58. Danilo Pejović, Realni svijet, Nolit, Beograd 1960.
 59. Danko Grlić, Izazov negativnog, Nolit, Beograd 1986.
 60. Gajo Petrović, Filozofija i marksizam, Naprijed, Zagreb 1965.
 61. Gajo Petrović, Filozofija i revolucija, Naprijed, Zagreb 1973.
 62. Gajo Petrović, Mišljenje revolucije, Naprijed, Zagreb 1978.
 63. Gajo Petrović, Praksa/Istina, Kulturni radnik, Zagreb 1986.
 64. Vanja Sutlić, Bit i suvremenost, V. Masleša, Sarajevo 1967.
 65. Heda Festini, Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina, HFD, Zagreb 1992.
 66. Ivan Macan, Wittgensteinova teorija značenja, HFD, Zagreb 1996.
 67. Hotimir Burger, Znanost povijesti, CKD, Zagreb 1978.
 68. Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza, Naprijed, Zagreb 1979.
 69. Lino Veljak, Od ontologije do filozofije povijesti, HFD, Zagreb 2004.
 70. Željko Pavić, Zbiljnost i stvarnost, HFD, Zagreb 1989.
 71. Branko Despot, Filozofija kao sistem?, HFD, Zagreb 1999.
 72. Gvozden Flego, Um, eros i društvo, Politička kultura, Zagreb 2006.
 73. Zvonko Šundov, Hegel i povijesno mišljenje, Demetra, Zagreb 2009.
 74. Abdulah Šarčević, Povijest filozofskog mišljenja:egzistencijalistička filozofija i pitanje o istini, Svjetlost/Bemust, Sarajevo 2005.
 75. Petar Šegedin, Volja za moć i problem istine, Demetra, Zagreb 2007.
 76. Eduard v. Hartmann, Geschichte der Metaphysik, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1969.
 77. Hans Driesch, Metaphysik, Hirt, Breslau 1924.
 78. Ludwig Baur, Metaphysik VI, J. Koesel, München 1922.
 79. Metaphysics: contemporary readings (prir. J. R. Loux), Routledge, London 2001.
 80. Karl Jaspers, Metaphysik, Springer, Berlin 1956.
 81. Aristotelova Metafizika (zbirka rasprava, prir. P. Gregorić i F. Grgić), KruZak, Zagreb 2003.
 82. Dietrich von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Habbel, Regensburg 1955.
 83. F. Gregoire, Les grands problemes metaphysiques, PUF, Paris 1962.
 84. Pavao Vuk-Pavlović, Spoznajna teorija i metafizika, JAZU, Zagreb 1928. (ili Spoznaja i spoznajna teorija, HFD, Zagreb 2009.)
 85. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966.
 86. Martin Heidegger, Kant i problem metafizike, Mladost, Beograd 1979.
 87. Hans Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb 1997.
 88. Ernst Tugendhat, Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, W. de Gruyter, Berlin 1967.
 89. Bitak i povijesnost (ur. D. Rodin), Liber, Zagreb 1982.
 90. Joachim Ritter, Metafizika i politika, Informator, Zagreb 1987.
 91. Mihailo Đurić, Niče i metafizika, Prosveta, Beograd 1984.
 92. Marijan Cipra, Metamorfoza metafizike, MH, Zagreb 1999.
 93. Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja, Demetra, Zagreb 2006.
 94. Vesna Batovanja, Martin Heidegger: mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika, Breza, Zagreb 2007.
 95. Lino Veljak, Horizont metafizike, HFD, Zagreb 1988.
 96. Lino Veljak, Prilozi kritici lažnih alternativa, Otkrovenje, Beograd 2010.
 97. Ante Pažanin, Metafizika i praktična filozofija, Školska knjiga, Zagreb 1988.
 98. Abdulah Šarčević, Metafizika Zapada i njeno prevladavanje, Svjetlost, Bemus, Sarajevo 2005.
 99. L. Veljak, “Ontologija i metafizika” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/Lino-Veljak-Ontologija-i-metafizika)
 100. L. Veljak, “Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom” (dostupno na http://filoz.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/09/01-stud-lex.pdf)
 101. L. Veljak, Uvod u ontologiju, Breza, Zagreb 2019.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar