Naziv
Opća lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35899
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Osposobljenost studenata za razumijevanje osnovnih lingvističkih tema i problema unutar različitih intra- i ekstralingvističkih disciplina, upućivanje studenata u temeljnu lingvističku terminologiju te njihova osposobljenost za snalaženje u aktualnoj lingvističkoj literaturi.
Sadržaj
 1. Uvod Lingvistika - znanost o jeziku
 2. Prirodni ljudski jezik i drugi/drukčiji oblici komunikacije
 3. Definiranje jezika ( I.)
 4. Definiranje jezika ( II.)
 5. Temeljni pojmovi strukturalističke lingvistike (I.)
 6. Temeljni pojmovi strukturalističke lingvistike (II.)
 7. Polusemestralna provjera
 8. Lingvističke poddiscipline: fonetika
 9. Fonologija - osnovni pojmovi i teorije
 10. Morfologija
 11. Sintaksa
 12. Semantika
 13. x
 14. x
 15. x

Ishodi učenja
 1. Razlikovati različite lingvističke teorijske pristupe, povijesne i suvremene (strukturalistički, generativistički, funkcionalistički).
 2. Odrediti pojedine dijelove govornoga čina i s njima povezane jezične funkcije.
 3. Razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika.
 4. Razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi.
 5. Razlikovati temeljno lingvističko pojmovlje i elementarno analizirati jezične iskaze u okviru pojedinih lingvističkih disciplina – fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike.
 6. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 7. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 8. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 9. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 10. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, pisanje i izlaganje seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji; bodovanje seminarskoga rada; bodovanje prisutnosti na nastavi. Studenti koji prikupe 92% i više bodova imaju pravo na upis ocjene izvrstan (5) bez polaganja ispita. U protivnome, studenti su dužni pristupiti pismenome ispitu, a ispitni se rezultat zbraja s bodovima ostvarenim tijekom semestra, te se na temelju aritmetičkog prosjeka izračunava ocjena.

Obavezna literatura
 1. Radford, A., M. Atkinson, D. Britain, H. Clahsen, A. Spencer (1999) (ur.) Linguistics. An introduction. Cambridge: University Press
 2. Škiljan, D. (1994) Pogled u lingvistiku. Naklada BENJA, Rijeka
 3. Glovacki-Bernardi, i dr. (2001) Uvod u lingvistiku. ŠK, Zagreb
 4. Crystal, D. The Cambridge encyclopedia of language, 2-nd ed. Cambridge University Press, 1997.
Dopunska literatura
 1. Steven Pinker. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: HarperPerennial, 1994. de Saussure F. (1916/2000) Tečaj opće lingvistike, ArTresor naklada, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
 2. Fromkin, V., R. Rodman, 1997.VI An Introduction to Language. Holt, Rinehart and Winston, Inc., The Dryden Press, SAunders College Publishing.
 3. Akmajian, A., R.A. Demers, A.K. Farmer, R.M. Harnish, Linguistics: an introduction to language and communication, The MIT Press, 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar