Naziv
Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118098
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje važnih modernističkih romana s početka 20. stoljeća kao i razumijevanje njihove veze s prethodećom literarnom tradicijom (romantizam, esteticizam).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja i komentar ponuđene literature. Početne definicije romana o umjetniku.
 2. Nastanak romana o umjetniku. Osvrt na romantičarske pripadnike žanra. Razlozi nastanka, socijalne i povijesne pretpostavke.
 3. Postavke i mitovi esteticizma. Umjetnik kao estetički »heroj« i kao opozicija građanskim vrijednostima i etabliranom simboličkom poretku.
 4. Uvodni osvrt na romane i pripovijesti na razmeđi esteticizma i modernizma. Slika Doriana Graya, Tonio Kröger, Smrt u Veneciji_
 5. Uvodni osvrt, II. dio: Zapisci Maltea Lauridsa Briggea. Kriza pripovjedanja kao kriza kulture.
 6. Portret umjetnika u mladosti. Značajke romana i njegovo mjesto u Joyceovu opusu. Modernistička tehnika pripovijedanja.
 7. Stephen Dedalus kao estetički heroj i buntovnik. Umjetnost kao Bildung. Nacionalno i kozmopolitsko u poetici modernizma.
 8. U traganju za izgubljenim vremenom. Plan Proustova ciklusa i razvoj glavnoga lika u vremenu. Odnos pripovjedač – lik. Künstlerroman kao autobiografija.
 9. Pronađeno vrijeme. Umjetnost kao otkupljenje. Sadržaj i smisao Proustova esteticizma.
 10. Hrvatska inačica romana o umjetniku. Povratak Filipa Latinovicza.
 11. Povratak Filipa Latinovicza, II. dio. Umjetnost kao prokletstvo i kao alijenacija. Refleksija o umjetnosti kao integralni dio romana o umjetniku.
 12. Doktor Faustus. Faustovska tema u povijesti književnosti. Mannovo osuvremenjenje i preobrazba lika. Pripovjedač i junak. Politički i socijalni kontekst – estetika i etika u Doktoru Faustusu. Usporedba s Vergilijevom smrću H. Brocha i Majstorom i Margaritom M. Bulgakova..
 13. Adrian Leverkühn kao paradigma modernističkoga umjetnika. Teorija umjetnosti u Doktoru Faustusu. Umjetnost i bolest.
 14. Sintetički pogled na ulogu umjetnika i umjetnosti u modernističkoj estetici. Umjetnik i drugi. Daljnji razvoj romana o umjetniku.
 15. Zaključna razmatranja i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 3. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 4. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, seminarsko izlaganje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni test, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Cambridge Companion to James Joyce, ur. D. Attridge, Cambridge University Press, 1990. str. 1-31; 55-83 i 103-131.
 2. V. Žmegač, Istina fikcije, Moderni njemački pripovjedači, Zagreb, 1982. str. 7-32; 107-123 i 199-221.
 3. R. Shattuck, Proust' Way, A Field Guide to In Search of Lost Time, New York & London, 2000. str. 23-48; 137-160 i 161-176.
 4. V. Sepčić, Klasici modernizma, Zagreb, 1996. str. 9-48 i 145-186.
 5. A. Eistensson, The Concept of Modernism, Ithaca & London, 1990. str. 8-50.
Dopunska literatura
 1. 1. V. Žmegač, Težišta modernizma, Zagreb, 1986. str. 9-62.
 2. P. Bürger, Teorija avangarde, Zagreb, 2007. str. 47-72.
 3. P. Childs, Modernism, New York, 2000.
 4. Modernism, ur. M. Bradbury and J. McFarlane, London etc., Penguin Books, 1991; str. 393-442.
 5. M. Solar, Smrt Sancha Panze, Zagreb, 1981. str. 40-67
 6. M. Solar, Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Beograd, 1985. str. 24-88 i 113-129.
 7. I. Vidan, Nepouzdani pripovjedač, Zagreb, 1970. str. 62-73 i 155-170.
 8. I. Šafranek, Marcel Proust: U traganju za izgubljenim vremenom, u: Temelji modernog romana, Zagreb, 1971. str. 5-75.
 9. 9. The Cambridge Companion to Modern German Novel, ur. G. Bartram, Cambridge University Press, 2004. str. 1-46 i 77-92.
 10. The Cambridge Companion to Proust, ur. R. Bales, Cambridge University Press, 2001.
 11. M. Engelsfeld, Interpretacija Krležina romana »Povratak Filipa Latinovicza«, Zagreb, 1975.
 12. P. Bourdieu, Pravila umetnosti, Geneza i struktura polja književnosti, Novi Sad, 2003. str. 75-252.
 13. Thomas Mann, Doktor Faustus: 1947 – 1997, ur. W. Röcke, Bern etc., 2001.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar